Arbetsmiljö

Almedalen 30 juni 2023: Hur skapar vi framgång i arbetsmiljöarbetet i statlig sektor?

Nio personer står i en trädgård under parasoll efter seminarium

tisdag 11 juli 2023

Glädjande många åhörare trotsade sommarsolen i Almedalen för att i stället kliva in i ett tält i en Visbyträdgård. Ämnet för Partsrådet seminarium, i samarbete med Afa Försäkring, var både angeläget och viktigt. Hur skapar vi framgång i arbetsmiljöarbetet i statlig sektor? Trots olika infallsvinklar var de flesta på scenen överens om att dialog, erfarenhetsdelning, partsgemensamt och proaktivt arbete ökar statliga organisationers förmåga till ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete.

Se filmen från webbinariet och läs artikeln som följer direkt nedanför filmfönstret:


Efter arrangörernas inledning, där Partsrådets kanslichef Ulrica Engström Nilsson, och Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på Afa Försäkring, berättade om sina respektive verksamheter var det dags för centrala parter att beskriva hur de vill skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö i statlig sektor. Anders Lindström, som representerade Saco-S, menade att det finns ett ständigt behov av utbildning och kompetensutveckling inom arbetsmiljöområdet, eftersom både chefer och förtroendevalda kontinuerligt byts ut:

– Man vill ha checklistor och veta hur man ska göra, inte vad.

Tarja Nevala från Arbetsgivarverket poängterade behovet och vikten av gemensamma arenor där det är enkelt för myndigheter att höra hur andra gör och även diskutera ”huret” med varandra. En sådan arena är exempelvis det nätverk av myndigheter som använder IA-systemet i sitt systematiska arbetsmiljöarbete, en arena som tillhandahålls genom Partsrådet.

Oavsett utmaningar, där de i statlig sektor inte skiljer sig märkbart från andra delar av arbetsmarknaden, summerade de båda partsrepresentanterna en nyckel som särskilt viktig: ordet partsgemensamt. En öppen dialog och kommunikation parterna emellan skapar framgång i det viktiga arbetsmiljöarbetet.

Lokala framgångsnycklar

Det lokala partsperspektivet speglades med hjälp av Catrine Åkerblom, arbetsmiljöombud på Universitets- och högskolerådets (UHR:s) Visbykontor, och myndighetskollegan Anders Ljungberg, avdelningschef.

Inom UHR arbetar man just systematiskt med det arbetsmiljöarbetet, berättade Anders Ljungberg. Det finns en bestämd ordning och etablerade rutiner för samarbetet med skyddsorganisation och fack. Just systematik och uppföljning lyfte han också fram som särskilt viktigt, till exempel vid införandet av aktivitetsbaserat kontor på myndighetens Solnakontor.

Catrine Åkerblom listade fem framgångsfaktorer för arbetsmiljöarbetet ur sitt perspektiv som arbetsmiljöombud:

  1. Samarbete som fungerar väl mellan fackförbunden och bra processer som skapar delaktighet för att utse arbetsmiljöombud.
  2. Att jobba anpassat, proaktivt och inkluderande. UHR har ett stort kontor i Solna och ett litet i Visby, vilket är viktigt att ha i åtanke exempelvis vid organisationsförändringar och utveckling av det hybrida arbetslivet.
  3. Tydlighet och transparens, exempelvis vid ansvarsfördelning. Vem går du till vid fråga eller oro?
  4. Lära av varandra och av andra myndigheter. Utbildning, utbyten och utveckling för alla som vill vidare är myndighetens vision.
  5. Dialog och feedback skapar delaktighet och engagemang.

Ett område där arbetsmiljöarbetet kan behöva utvecklas är den gemensamma utmaningen att få det nya arbetslivet att fungera. I den bästa av världar lockas vi tillbaka till arbete på kontoren, menar Anders. Catrine fyller på:

– Att hitta den arbetsglädje och motivation som vi ofta känner i kollektivet. Vi är stolta över vår verksamhet och tycker att det vi gör är viktigt. Det känner vi när vi möter varandra och vår målgrupp. När vi sitter i det hybrida, stänger av mötet och det blir helt tyst. Hur håller vi kvar engagemang och arbetsglädje då?

På frågan om bästa tipsen på hur arbetsgivare och fack tillsammans kan förbättra arbetsmiljön lokalt tipsar Catrine Åkerblom:

– Arbetsmiljön kan vara en fast punkt på alla möten.

Anders Ljungberg menar att en tidig involvering av medarbetarna vid interna förändringar är väldigt viktig, men att man också behöver ha koll på vad som händer i samhället i stort, till exempel AI-utvecklingen och hur den kan komma att påverka arbetssätten inom myndigheten:

– Arbetsgivaren har en jätteviktig uppgift att kompetensutveckla personalen så att man står stark i förändringens tider och kan ställa om, om det finns behov av att ändra arbetssätt. Att vi har personal som är flexibla och kan ställa om till nya förutsättningar. Där har vi, tycker jag, som arbetsgivare ett jättestort ansvar.

Praktiskt systemstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Kajsa Linderborg och Karin Erixon från Afa Försäkring kunde berätta mer om hur IA-systemet, som statliga organisationer kan ropa av genom Partsrådet, kan förenkla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det digitala stödet, som följer SAM-hjulets alla föreskrifter som en kontinuerlig process, ersätter inte egna rutiner. Däremot skapar systemet, som finns både som webbversion och app, strukturer för att rapportera, utreda och följa upp händelser. Genom att partsgemensamt ta del av utredningar och rapporter bidrar systemstödet till transparens och öppenhet. Parterna kan följa ärendet i alla steg och får samma information samtidigt. Ett ärende kan heller inte stängas förrän skyddsombudet har klarmarkerat det.

SAM-hjulet bestående av momenten Undersökning, Riskbedömning, Åtgärder och Kontroll och som sedan börjar om på Undersökning igen.

Förutom systemstödet finns också ett nätverk för de cirka 65 myndigheter som idag använder IA-systemet. Under nätverksträffar och i chattforum kan man utbyta erfarenheter med varandra och lära av varandra.

Spänstigt panelsamtal avslutade

Scenen fylldes till sista centimetern när alla paneldeltagare skulle samsas om utrymmet. Man diskuterade bland annat omvärldsfaktorer som påverkar arbetsmiljön inom den statliga sektorn. AI och digitalisering stod högt upp på listan över ämnen som paneldeltagarna ville diskutera.

Susanna Stymne Airey, vars enhet inom Afa Försäkring årligen investerar 150 miljoner kronor i forskning, kunde berätta att parterna som äger Afa Försäkring ser AI som ett viktigt område att satsa på. Därför har man startat ett forskningsprogram inom området, men att hastigheten inom området också gör det svårt för forskningen att hänga med.

Behovet av ett livslångt lärande, frågan om arbetstidsförkortning samt hur AI kan påverka både vår syn på och användning av tid var andra ämnen som diskuterades. Distansarbete, onboarding av nya medarbetare och värdet av det personliga mötet avhandlades också.

– Det skapar kreativitet och utveckling att mötas tillsammans, menade Tarja Nevala, som också tryckte på vikten av att föra ständig dialog om det gemensamma uppdraget och vad verksamheten behöver.

Panelen hann även diskutera arbetsmiljön vid ensamarbete innan en timme gått och de besökare som var extra intresserade av IA-systemet kunde gå vidare till en demonstration av hur systemet fungerar.   

 

Avsnittsindelning i filmen

Tidsangivelserna i kolumnen till vänster nedan visar var i filmen en programpunkt börjar. 

Start Moderator Magnus Ternerot hälsar välkommen
02:22 Om Partsrådet, Ulrica Engström Nilsson, Partsrådet
06:06 Forskning och förebyggande arbete inom arbetsmiljöområdet, Susanna Stymne Airey, Afa Försäkring
10:01 Hur skapar centrala parter förutsättningar för arbetsmiljöarbetet i statlig sektor? Tarja Nevala, Arbetsgivarverket, och Anders Lindström, Saco-S
17:37 Röster från en myndighet: Universitets- och högskolerådet delar erfarenheter, Catrine Åkerblom och Anders Ljungberg
26:51 Hur kan IA-systemet stödja parterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet? Kajsa Linderborg och Karin Erixon, Afa Försäkring
38:13 Panelsamtal

 

Relaterat innehåll