Tidigare området Innovation och utveckling

Innovation – ett gemensamt ansvar

Åsa Zetterberg

fredag 13 september 2019

Den digitala omställningen och hur den påverkar samhället var temat för en av Partsrådets innovationsdagar. Åsa Zetterberg, senior advisor inom digitaliseringsfrågor och Sveriges första Chief Digital Officer, inledde dagen med att berätta att det i digitaliseringsarbetet behövs ett breddat ansvarstagande och ledarskap, Hon betonade också vikten av att ha ett helhetsperspektiv.

– Svenskarna är superuppkopplade och vänligt inställda till teknik. Vi har en hög lägsta nivå vad det gäller att tillgodogöra sig digitaliseringens nyttor. Det finns också en klokhet i vårt sätt att se på säkerhet och tillit, menade Åsa Zetterberg.

Åsa Zetterberg beskrev data som vår tids största resurs, som ger makt åt dem som kontrollerar, förädlar och skyddar den. Sverige har goda förutsättningar för att driva den digitala omställningen, menade hon. Vi är redan ett av världens digitalt ledande länder – och en av våra starkaste tillgångar är vi själva.

Tävling en sporre till innovation

För att inspirera deltagarna hade Partsrådet bjudit in partsrepresentanter från Naturvårdsverket och Post- och Telestyrelsen som berättade om sina myndigheters arbete med innovation och utveckling. Och det visade sig finnas flera gemensamma nämnare.

Martin Påhlman ansvarar för innovationsarbetet på Naturvårdsverket. Han berättade om projektet ”Transformativ infrastruktur” som myndigheten har initierat mot bakgrund av Sveriges miljökvalitetsmål. Projektet är upplagt som en tävling där två team om 15 personer från infrastrukturbranschen under ett helt år har jobbat med frågan: Hur skulle Öresundsbron byggas år 2045 med nollutsläpp av växthusgaser? I båda lag har det funnits representanter från konkurrerande företag som tvingats att samtala och samarbeta. Bland de koncept som presenterats har det till exempel funnits en ormformad bro med strukturen av en bikaka och en bro byggd av havsodlad betong.

– Tävlingen har fått ett stort genomslag internt i organisationen och ökat engagemanget för innovation även hos medarbetarna. Man har fått en helt ny bild av hur Naturvårdsverket skulle kunna jobba med miljöarbete, sa Martin Påhlman.

Även Post- och Telestyrelsen har använt sig av en tävlingsmodell för att sporra innovation och möjliggöra att samtliga medborgare, oavsett funktionsförmåga, ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Olof Bjurö, Susanne Severin Tedborn och Anders Franzén från myndighetens digitaliseringsavdelning var på plats för att berätta. PTS innovationstävling arrangeras minst en gång per år och vänder sig till företag och organisationer som vill ansöka om finansiering av tjänster och produktutveckling. Innovationsaspekten i tävlingen behöver inte alltid handla om något helt nytt, utan även om vidareutveckling av en befintlig lösning.

Effektivitet kontra innovation

Den avslutande talaren på Partsrådets innovationsdag var Johan Magnusson, docent vid Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation. Han talade om hur innovation kräver modet att göra fel och hur vanligt det är att organisationer tror att de arbetar innovativt när det i själva verket handlar om effektivitet.

– Ofta förväxlas utforskandet av existerande möjligheter, det vill säga effektivitet, med utforskandet av nya, som är det som innovation innebär, menade han.

Johan Magnusson hävdade att många verksamheter har en styrning som inte tillåter risktagande och därmed inte heller innovation. Ju äldre och större en organisation är, desto mer skyddad är den från förändring.

Engagerade deltagare

Partsrådets innovationsdag lockade både arbetsgivar- och fackliga företrädare och engagemanget var stort bland de närvarande.

– Det har varit väldigt inspirerande och bra ämnen som har diskuterats, sa Karin Sandahl, kanslichef på Domarnämnden. Det viktigaste jag tar med mig är att digitaliseringen och den förändring vi som samhälle står inför är något som inte kan behandlas vid sidan av utan arbetet måste integreras i verksamheten.

Katarina Hernhut Carlehed, ordförande i Saco-S på Tullverket reflekterade över statliga myndigheters ansvar gentemot medborgaren:

– Det handlar om att använda skattepengarna på ett bra sätt och vara till så stor nytta som möjligt. Därför måste vi följa med i den samtid vi verkar i och förändras och utvecklas med den.

Katarina Hernhut Carlehed lyfte fram fördelarna med att arbeta partsgemensamt och få in perspektiv från både arbetsgivare och facken.

– Det blir inget ”vi och dem” utan här pratar vi om hur vi gemensamt kan bidra till att göra vår myndighet bättre. Det tycker jag är en styrka.

FILM: ERFARENHETER OCH INTRYCK FRÅN INNOVATIONSDAGEN 

(För textning, klicka i CC)

Relaterat innehåll