Lönebildning

”Att skapa förståelse för lönebildningsfrågorna är en löpande process”

onsdag 2 mars 2016

På Arbetsmiljöverket har arbetsgivare och fack ett bra samarbete kring lönebildningsprocessen på lokal nivå. En utmaning är dock att få en kontinuitet i lönebildningsarbetet inom den övriga organisationen. Arbetsmiljöverket är en av myndigheterna som har deltagit i Partsrådets lönebildningsseminarier med OFR/S,P,O.

Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O har genomfört fyra seminarier i Partsrådets regi, för att stötta lokala parter i arbetet med att kvalitetssäkra lönebildningen. I februari genomfördes de avslutande två seminarierna, då fokus låg på arbetet med lönebilden och hur man kan stärka den återkommande dialogens roll i den lokala löneprocessen och den individuella lönesättningen.

Marianne Sjöblom, HR-specialist och arbetsgivarföreträdare på Arbetsmiljöverket har tillsammans med Gunni Ekdahl och Linda Erlingsson, ordförande respektive vice ordförande för ST-klubben på myndigheten, varit med på samtliga fyra seminarier.

– Det är bra att seminarierna är partsgemensamma. Då lyssnar vi in samma sak, vilket ger bra diskussioner på hemmaplan, säger Gunni Ekdahl och får medhåll av Linda Erlingsson och Marianne Sjöblom.

Alla tre är överens om att de har ett bra partsöverskridande samarbete lokalt. De ser det dock som en utmaning att få en kontinuitet i lönebildningsarbetet i den övriga organisationen. Att skapa förståelse för att lönefrågorna är en löpande process.

– Det är en styrka att få en påminnelse från centrala parter om inriktningen på avtalet. Att vi får den bekräftelsen med oss när vi kommer hem och pratar med våra medlemmar, säger Linda Erlingsson.

– Att vi får samma information samtidigt är väldigt värdefullt. Det är jättelyxigt att kunna prata om detta med de fackliga företrädarna en hel dag. Det är annars lätt att fastna i en egen föreställning. På hemmaplan pratar jag från arbetsgivarsidan, med chefer och ledningsgrupp. Vi skapar en bild som sedan behöver giftas ihop med den fackliga bilden, säger Marianne Sjöblom.

”Jämföra med andra”

De lokala partsföreträdarna från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har valt att enbart vara med på de två avslutande seminarierna.

– Vi har hållit på ganska länge med individuell lönesättning och lönesättande samtal, som togs upp på de två första seminarierna. Det var frågorna om lönebild och dialog som kändes mest väsentliga för oss, säger Marie Westerlund, personalchef på SPSM och fortsätter:

– Det är intressant att se hur det fungerar på andra myndigheter och att stämma av hur vi ligger till jämfört med andra.

Owe Lindquist, vice ordförande för Lärarförbundet på SPSM, menar att seminarierna kommer lägligt.

– Vi är på väg in i en ny avtalsperiod så det är värdefullt att redan nu se vad man kan göra innan. Det ger inspiration inför det fortsatta avtalsarbetet, säger han.

– Att få partsgemensam information är oerhört väsentligt. Det ger en bra grund för det fortsatta arbetet på myndigheten, att man får ett tydligt ställningstagande från de centrala parterna, säger Helle Rönneke, ordförande för Lärarförbundet på SPSM.

Specialpedagogiska skolmyndigheten finns på 21 orter runt om i landet. Att få avtalet att fungera likartat på alla avdelningar och orter är en av utmaningarna för lönebildningsarbetet på myndigheten. Dock inte den största.

Parterna är tämligen överens om att kompetensförsörjningen är den främsta utmaningen. Att kunna rekrytera specialpedagoger och speciallärare med den rätta behörigheten – och att kunna konkurrera med bland annat kommunerna lönemässigt – menar alla tre är den största utmaningen gällande lönebildningsarbetet på myndigheten.

”Bär avtalet gemensamt”

Matilda Nyström Arnek, Arbetsgivarverket, och Ingrid Lindgren Andrén, ombudsman för Lärarförbundet och central representant för OFR/S,P,O, håller tillsammans i de två avslutande seminarierna kring lönebildningsarbetet.

– Vi har ett gemensamt avtal där vi är överens. Vi bär avtalet tillsammans, då är det viktigt att också kunna stötta lokala parter så att även de kan bära avtalet tillsammans. Seminarierna är också ett sätt för oss att se till att det vi har kommit överens om centralt får genomslag lokalt, säger Matilda Nyström Arnek.

Ingrid Lindgren Andrén betonar att seminarierna inte bara är ett sätt för centrala parter att föra ut information till parterna på myndigheterna. Det är även ett sätt för centrala parter att få bättre förståelse för det lokala lönebildningsarbetet på myndigheterna.

– Vi får bättre förståelse för hur det fungerar lokalt än om vi bara för en dialog med våra egna medlemmar, säger hon.

Relaterat innehåll