Lönebildning

Tydligare löneprocess på Högskolan i Gävle

Bild på Kia Kimhag, Anette Gustafsson, Ulrika Birgersson och Eva-Britt Jämtnäs.

torsdag 26 januari 2017

Högskolan i Gävle genomför ett omfattande arbete med att utveckla den lokala löneprocessen. Målsättningen är en tydligare och mer enhetlig löneprocess. När högskolan skulle se över lönekriterierna kom Partsrådets seminarieserie om lokal lönebildning utifrån avtalet mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O lämpligt.

Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till lokal lönebildning har haft den andra dagen av två i en seminarieserie om den lokala tillämpningen av löneavtalet RALS mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O. Totalt har det varit fyra seminarietillfällen under de två dagarna.

På seminarierna deltog lokala parter från myndigheter med olika verksamhetsinriktningar: Brottsoffermyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd), Gymnastik- & idrottshögskolan, Högskolan i Gävle, Livsmedelsverket, Migrationsverket, Naturvårdsverket, Regeringskansliet, Sameskolstyrelsen, Statens veterinärmedicinska anstalt och Sveriges lantbruksuniversitet.

Den andra och avslutande dagen låg fokus på arbetet med lönebilden och hur man kan stärka den återkommande dialogens roll i den lokala löneprocessen och den individuella lönesättningen.

Perspektiv och samsyn

Högskolan i Gävle är en av myndigheterna som har deltagit i seminarieserien.

– Vi är mitt i en omfattande löneprocess och håller på att se över lönekriterierna, så seminarierna kom lägligt. Genom seminarierna får vi perspektiv på hur vi ska komma vidare. Vi får samsyn. Vi och facket vill ju samma sak, att det ska bli utveckling, säger Ulrika Birgersson, personalspecialist på Högskolan i Gävle.

Partsföreträdarna på högskolan deltar ofta i Partsrådets aktiviteter och uppskattar det partsgemensamma perspektivet.

– Det är bra är att man får båda perspektiven, att det är de centrala parterna som beskriver. Det är bra för både oss och facket. Det är skönt att få samma information och samma referensram, säger Eva-Britt Jämtnäs, personalspecialist.

Hon får medhåll av Kia Kimhag, ordförande för Lärarförbundets styrelse på högskolan.

– Det blir ett förtydligande och en bekräftelse. Vi får klart vad man ska tänka på och tips på hur man kan strukturera arbetet. Som facklig företrädare är det bra att få en bekräftad bild och veta att arbetsgivarföreträdarna har samma bild.

Annette Gustafsson, vice ordförande ST, uppskattar att kunna ta del av erfarenheter från andra myndigheter.

– Det är stor skillnad på myndigheterna som deltar i seminarierna. Det finns de som har 20 medarbetare och de som har 8 000. Men oavsett storlek handlar det om samma frågor. Det är intressant att höra på och lära av andra och få tankar och idéer, säger hon.

– Det är befriande att höra att andra brottas med och hanterar samma frågor, menar Kia Kimhag.

Tydligare löneprocess

Högskolan i Gävle inledde ett omfattande arbete med att utveckla den lokala löneprocessen för ungefär ett år sedan. Bakgrunden var att facket var missnöjda med den tidigare löneprocessen.

– Facket hade bett om att få en tydligare bild. Det var inte bra tidigare. Förra året använde cheferna sig till exempel av olika material, säger Annette Gustafsson.

De lokala parterna har lagt ner mycket arbete på att få till stånd en tydligare och mer enhetlig löneprocess.

– Vi har gått ut med information till alla medarbetare och börjar nu få en gemensam plattform, säger Ulrika Birgersson.

– Samsynen har varit tydligare och lönerevisionen har gått smidigare än tidigare, säger Kia Kimhag.

Hon får medhåll av Eva-Britt Jämtnäs.

– Medarbetarna vet nu vad de bedöms mot. Vi försöker också koppla lönesamtalet tydligare till medarbetarsamtalet, säger Eva-Britt Jämtnäs.

Gemensam bild

Seminarieserien om den lokala tillämpningen av löneavtalet RALS mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O är tänkt som en återkommande aktivitet. Syftet är att centrala parter gemensamt ska ge sin bild av tillämpningen av avtalet och ge lokala parter grundläggande kunskaper om RALS.

Seminarieserien har tidigare genomförts december 2015–februari 2016.

Relaterat innehåll