Hållbart arbetsliv

Inkluderande arbetsmiljö: hur gör andra?

fredag 10 februari 2023

Hur skapar vi likvärdiga förutsättningar för alla medarbetare att utföra sitt arbete och bidra på lika villkor? Skatteverket och Lantmäteriet har använt Partsrådets tjänst Inkluderande arbetsmiljö i sitt analys- och utvecklingsarbete. Under ett webbinarium delade lokala parter från de båda myndigheterna med sig av sina erfarenheter, reflektioner och lärdomar. Hur tog de sig an arbetet för en inkluderande arbetsmiljö och hur går de vidare?

Hur kan arbetsmiljö, kompetensförsörjning, likabehandling samordnas på bästa sätt? Inkluderande arbetsmiljö upplevs ibland som ett område som är svårt att närma sig och arbeta med, både på organisationsnivå, gruppnivå och med individer. Partsrådets tjänst syftar till att vara ett bra verktyg i det arbetet.

Men vad tycker egentligen de som använt sig av tjänsten? Vi bjöd in lokala parter från två myndigheter, Skatteverket och Lantmäteriet, för att höra om deras erfarenheter, reflektioner och lärdomar. Samtalet leddes av Ksanet Habte, utvecklingssamordnare på Partsrådet. 

Enkel att anpassa till det befintliga arbetsmiljöarbetet

Maria Andrén är hr-specialist på Skatteverket med arbetsmiljö som sitt specialområde. Hon berättade att Skatteverket valde inkluderande arbetsmiljö som ett fokusområde för myndighetens arbetsmiljöarbete under åren 2021-2023. En ny medarbetarundersökning, där inkludering var en del, hade tagits fram och det blev smidigt att följa upp inkluderingsfrågorna när tjänsten knöt an till myndighetens befintliga arbetsmiljöarbete.

- Vi anpassade tjänsten till vår verklighet. Idag är den ett inspirationsmaterial som alla våra arbetsmiljökommittéer har att tillgå i arbetet med inkludering.

- Vi var också med och utvecklade tjänsten i egenskap av pilotmyndighet, fortsätter Maria Andrén.

- Vi kom fram till att arbete med inkluderingsfrågor hjälper oss att bredda synen på hållbarhet i vår organisation. Vi har jobbat med bemötande, tillgänglighet och aktiva åtgärder tidigare, så det passade oss att ingå i piloten.

Maria Thunberg är huvudskyddsombud och representant för Saco-S på Skatteverket. Hon lyfter enkelheten i tjänsten, som fungerar likt flera av Partsrådets e-utbildningar. Verksamheten kan själv välja om man vill använda hela utbildningsmaterialet eller välja delar. På Skatteverket valde man att plocka ut de delar som ansågs som särskilt viktiga för den egna organisationen att arbeta med. Det blev bra komplement till det som Skatteverket redan har på plats.

Anpassat efter egna behov och strukturer

- Vi är en stor organisation med drygt 10 500 medarbetare spridda över hela landet, berättar Maria Thunberg.

- Vi är också en virtuell organisation. Idag har vi över 70 arbetsmiljökommittéer på fyra nivåer och vi har redan vår struktur och vårt arbetssätt på plats, vilket underlättar att nå ut till hela organisationen.

- Det är en viktig förutsättning för en stor myndighet som Skatteverket att det går att jobba med material på egen hand, bekräftar Maria Andrén.
- Vi hade erfarenhet av e-utbildningarna i arbetsmiljö så vi valde att jobba med detta på samma sätt. Olika grupper har valt olika vägar, men det verkar ha gått bra att anpassa efter egna behov.

Maria Thunberg menar att tjänsten är ett bra metodstöd även i organisationer där arbetssätt och strukturer inte redan finns på plats:
- Det som gör den här tjänsten till ett bra verktyg är bland annat att Partsrådet lyckats konkretisera ett område som är så diffust. Det handlar om inbyggda föreställningar och mönster.
- Med materialet, väldigt inspirerande filmer t ex, fick vi i gång diskussionerna. Och metodiken som tjänsten redogör för är så bra att den även kan användas till andra ämnesområden.

Bra komplement vid teamutveckling

Hur togs då Inkluderande arbetsmiljö emot av kollegor och medarbetare?

- I vår Årlig uppföljning SAM nämndes särskilt tjänstens filmer och övningar som givande och användbara, berättar Maria Andrén. När man beskriver vad man konkret gjort ute i verksamheten tillsammans med medarbetare kommer det fram att materialet är ett bra komplement vid utveckling av team. Det sätter fingret på vikten av att ta tillvara de olika kompetenser, erfarenheter och förmågor som finns i teamet.

Maria Thunberg håller med:
- Materialet vi använt oss av har skapat mycket intresse och engagemang i verksamheten.

”Alldeles lagom”

Den andra myndigheten som generöst delade sina erfarenheter var Lantmäteriet. Elisabet Lewis är hr-strateg på Lantmäteriet och bekräftar flera av Skatteverkets tankar.
- Spontant känns det som att vi är lika, t ex med organisationen spridd över hela landet.
- Precis som Skatteverket jobbar vi med aktiva åtgärder och har en likabehandlingsplan. Men det har länge funnits önskemål om material att använda på arbetsplatsträffar.

Elisabet berättar att det var ordföranden för ST som först hade hittat tjänsten Inkluderande arbetsmiljö hos Partsrådet.
- Vi anmälde oss först till ett webbinarium och sedan till en workshop. Vi var eniga om att tjänsten kändes tilltalande. Alldeles lagom om man får uttrycka det så. Så vi avropade tjänsten och drog i gång arbetet.
- Vi har använt materialet i den gemensamma arbetsmiljögruppen, fortsätter hon.
- Det här gick jättebra att göra digitalt. Vi har gjort hela tjänsten med alla delar och vi körde på egen hand, vilket gick jättebra.

Stort intresse och engagemang 

Hur var mottagandet från medarbetare och kollegor när ni sa att ni skulle ta er an tjänsten?

Maria Karlsson är representant för Saco-S på Lantmäteriet:
- De här frågorna är vanligtvis svåra att komma nära på ett enkelt sätt. Det har den här formen verkligen lyckats med. Man kan ta det till sig och förstå. Det går inte över huvudet på folk.

Huvudskyddsombudet Ann-Sofie Ryberg håller med:
- Alla har varit intresserade och engagerade. Och har man inte för stora grupper går det jättebra att göra arbetet digitalt.

Elisabet Lewis berättar att Lantmäteriet nu är i färd med att hämta hem så kallade scormfiler och lägga in materialet i det egna LMS:et (Learning Management System), systemet som används för utbildningar inom myndigheten.
- Där står vi nu, för att sedan sprida det i organisationen. Merparten går att använda för alla medan annat, t ex delen som handlar om att undersöka arbetsmiljön, kommer vi att göra i samverkansgrupper.
- Vi kommer också att koppla ihop verktyget med vår medarbetarundersökning där vi har frågor om inkludering. Det är vår plan framåt.

Goda erfarenheter av det partsgemensamma genomförandet

Hur har då lokala parternas upplevelse varit av tjänsten Inkluderande arbetsliv på de båda myndigheterna?
Maria Thunberg beskriver att förutsättningarna är goda på Skatteverket:
- Vi har så bra samarbete och samverkan. Det här har vi drivit tillsammans. Vi har hela tiden varit eniga i hur vi ska driva arbetet vidare.

Maria Andrén nickar medhållande.
- Jag tror just att jobba genom arbetsmiljökommittéerna gör att vi når ut till många, både chefer och medarbetare. Det blir naturligt att prata om ämnet i ledningsgrupper för så förbereder man ju arbetsmiljökommittémötena och cheferna kan ta ut samma tjänst och jobba med sina medarbetare. Det blir väldigt kraftfullt att jobba i samverkan och nå ut genom våra arbetsmiljökommittéer.

Även Maria Karlsson håller med.
- Det har tagits emot väl. Vi har också ett bra samverkansklimat inom Lantmäteriet. Det gör även såna här saker lite enklare. Det hjälper till att få det att gå friktionsfritt.

Många frågor

Frågor från webbinariedeltagare rasslade in under webbinariet. En fråga rörde om de båda organisationerna haft en utmaning de kunnat närma sig med hjälp av tjänsten och om de fått någon lösning genom att arbeta med den.

- Inkludering handlar om internt bemötande, kränkningsfrågor och så vidare. Konflikter, hur man löser konflikter och hur man bemöter varandra, det tycker jag att det har blivit lättare att prata om, menar Maria Thunberg.
- Ett begrepp som universell utformning har blivit lättare att förstå genom den här tjänsten, fyller Maria Andrén på.
- Det kan annars låta lite krångligt och stort, men här har det blivit lättare att förstå att det finns det som är bra för alla, även om vi har lite olika önskemål och förmågor.

En annan fråga från deltagarna i workshopen gällde om Skatteverket och Lantmäteriet arbetat med att sammanföra kompetensförsörjningsplan och arbetsmiljöplan utifrån att ha arbetat med tjänsten.

- Kompetensförsörjningen är en utmaning för alla nu, menar Maria Thunberg.
- Vi jobbar med ett paket under rubriken Attraktiv arbetsgivare där vi skapar förutsättningar för att behålla den kompetens vi har och kunna konkurrera på arbetsmarknaden. Då behöver vi kunna erbjuda en bra arbetsplats och där ingår ju inkludering och ett bra bemötande. Det är nästan avgörande för att vi ska ha den kompetens vi behöver.

Elisabet Lewis håller med:
- Jag kan bara hålla med där. Vi har ju också jobbat med kunskap och medvetenhet, inte minst ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Det vi tittar på hos oss är att vi behöver se över och bli bättre på att integrera våra processer med varandra och komma ur stuprören på hr så att vi blir ett gott exempel. Det är något vi kommer att jobba med under hösten.

Filmerna stannar kvar

- Jag ser fram emot att tjänsten utvecklas, fortsätter Elisabet.
- Vi har gått igenom alla stegen nu. Jag har sett många filmer i mina dagar. De filmer och ljudupptagningar som fanns med här väckte mer känslor och var mycket mer subtila och utmanande. Jag ser fram emot fler sådana.

Ann-Sofie Ryberg lyfter också filmerna i materialet:
- Filmerna har verkligen stannat kvar. De har varit väldigt bra diskussionsunderlag. Man får upp ögonen för att man verkligen kan tänka olika. Att man säger saker i all välmening utan att tänka på att det kan ha kränkande innebörd.

 

 

Viktigt att stöd inte ska behövas

Båda myndigheterna upplever att tjänsten var enkel att ta emot och driva på egen hand.

- För oss som är en så stor organisation är det viktigt att vi inte är beroende av att någon kommer till oss och håller i det, förstärker Maria Andrén.
- Då är det jättesvårt för oss att nå ut till 10 500 medarbetare. Vi brukar försöka tänka att de flesta utbildningar och tjänster vi erbjuder ska kunna användas på egen hand. Det är fantastisk kompetens som ligger bakom den här. Den är paketerad oerhört bra.

Elisabet Lewis menar att tjänsten var ganska självinstruerande.
- Vi upplevde inte att det fanns behov av stöd. Vi vet att ni på Partsrådet finns där om vi skulle behöva er. Just för att den är självinstruerande tänker vi att vi kan sprida den ut i organisationen. En arbetsgrupp och en chef kan ta sig an den här utan någon större instruktion eller stöd. Det är det som gjorde den så bra.

Bästa tipsen

Webbinariet avslutades med tips till de som är nyfikna på att ta del av tjänsten.

- Tveka inte. Ta chansen och har ni inte avropat så gör det! Det är mitt tips, säger Elisabet Lewis.

- Och har man väl gått igenom den kan man faktiskt använda de kunskaperna och applicera på en annan fråga. Tjänsten är så väldigt väl systematiserad kring hur man ska arbeta med en fråga. Det är verkligen bara vinst, menar Maria Thunberg.

- Sätt den i ett sammanhang så att inkluderande arbetsmiljö inte är ett eget spår utan att man förstår hur den hänger ihop med annat arbete som görs till exempel jämlikhetsarbete, aktiva åtgärder, systematiskt arbetsmiljöarbete eller att främja kompetensutveckling, tipsar Maria Andrén.

 

Kort om tjänsten:

Tjänsten synliggör hur arbetet med arbetsmiljö, likabehandling och kompetensförsörjning kan samordnas.

Fokus ligger på frågor som

Inkluderande arbetsmiljö är uppdelad i en workshop som består av tre delar och har statliga arbetsplatser som kontext. 

Syftet är att ge nya perspektiv, kunskap och verktyg för hjälpa till att skapa en arbetsplats där alla kan arbeta och utvecklas på lika villkor.