Hållbart arbetsliv

Prioritera återhämtning och minska stressen. Men hur?

torsdag 7 mars 2024

Återhämtning är centralt för ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö, både på organisations-, grupp- och individnivå. Ändå visar forskning att insatserna för att motverka stress och öka återhämtning ofta riktas till individen, trots att det finns organisatoriska orsaker till stress.

Kan vi på organisatorisk nivå stötta individer till återhämtning? Caroline Lornudd, legitimerad psykolog och PhD i Medical Management, säger JA.
– Hur jag hanterar min arbetsvardag, och därmed också min återhämtning, påverkas inte bara av mig själv, berättar Caroline Lornudd. 
– Det påverkas också av sammanhanget som jag ingår i på arbetsplatsen:

 • kollegor
 • ledarskap
 • nyckeltal som jag följs upp på
 • variation i arbetsuppgifter
 • handlingsutrymmet jag upplever att jag har

Värdering av återhämtning är en nyckel

Caroline Lornudd beskriver att medarbetare värderar den egna återhämtningen högre i en organisation som aktivt underlättar återhämtning och som visar i handling att återhämtning värderas högt.
– I sådana organisationer värderar också chefer både sin egen och medarbetarnas återhämtning högre, fortsätter hon. 
– Och om återhämtning värderas högre ökar också sannolikheten för att den verkligen sker i arbetsvardagen.
Forskning visar också att graden av stress i en organisation påverkas av hur ledningen värderar produktivitet i relation till välmående. Om det är tydligt i organisationen att välmående – och därmed också återhämtning – värderas högt är det också mer sannolikt att medarbetare hanterar sin arbetsvardag på ett mer hälsofrämjande sätt. Värderingen kan visa sig genom beslut som fattas, men också i form av ambition att öka kunskapen och medvetenheten om stress i organisationen. 

Var ska vi börja?

Så hur kan då en organisation börja ta sig an frågan om återhämtning i arbetsvardagen och vad kan en verksamhet göra för att underlätta för återhämtning på arbetsplatsen? Det har Lina Ejlertsson, doktor i folkhälsovetenskap med inriktning på just återhämtning, fem tips på.

 1. Som arbetsgivare är det viktigt att visa och tydliggöra att arbetet med integrerad återhämtning är prioriterat och ska vara en självklar del i arbetsvardagen.
 2. Prata prata prata! Låt samtalet om återhämtning pågå och vara en fast punkt på dagordningen.
 3. Reflektera tillsammans kring vad återhämtning betyder för var och en av er, och hur ni vill arbeta med återhämtning i verksamheten.
 4. Avsätt tid för individuell återhämtning och för att göra återhämtande aktiviteter tillsammans.
 5. Som chef: var en förebild och prioritera den egna återhämtningen. Visa för medarbetarna att det är viktigt!

Tips till lokala parter

 • Att arbeta partsgemensamt med frågor om återhämtning och stress har många fördelar för organisation, grupp och individ. När ni tillsammans samtalar om frågan skapar ni också en gemensam och perspektivrik bild av nuläge och möjliga förbättringsområden.
 • När ni genomför workshopparna Fånga tidiga tecken på stress och Välkommen tillbaka får ni en gemensam kunskapsbas, terminologi och plattform att utgå från i ert systematiska arbetsmiljöarbete.
 • Ni kan förbättra det förebyggande arbetet och identifiera vilka strukturer och rutiner som ni kan utveckla.
 • Ni lär er att identifiera, tolka och hantera tidiga tecken på stress och ohälsa. Efter avslutad workshop får ni också förslag på digitala verktyg som kan underlätta ert systematiska arbete med att upptäcka tecknen i tid.
 • Genom att träffas och diskutera utmaningar, befintliga arbetssätt och utifrån forskning föra diskussioner om hur de kan fungera ännu bättre kan ni som organisation ta en aktiv och stöttande roll i medarbetares rehabilitering. Det blir lättare för medarbetare att komma tillbaka arbetet och det gynnar både individ, organisation och samhälle.

Vill du veta mer?

Titta närmare på tjänsterna: