Lönebildning

Lönebildningsdagen 2024: Analyskraft

tisdag 18 juni 2024

Analyskraft är Arbetsgivarverkets webbaserade verktyg för löneanalys. Det riktar sig till arbetsgivarföreträdare och har funnits sedan 2017.
–    Analyskraft är ett modernt och kraftfullt analysstöd, sade Omar Bellini från Arbetsgivarverket under Lönebildningsdagen. 

Ta del av inslaget i filmen nedan. Direkt under filmfönstret kan du läsa en artikel om inslaget.

 

 

Grunden för en bra analys är korrekt statistik, och tidigare under Lönebildningsdagen beskrev Omar Bellini hur BESTA  utvecklats för att klassa arbetsuppgifter inom det statliga avtalsområdet.

Stöd i alla steg

För att arbetsgivare ska kunna använda statistiken på ett smidigt och effektivt sätt har verket även utvecklat ett webbaserat verktyg, som kallas Analyskraft. 

Syftet med Analyskraft är att: 

•    bidra till effektiv lönebildning inom det statliga avtalsområdet.
•    utveckla lokala lönebildningsprocessen enligt intentionerna i de centrala avtalen.
•    Vara ett verktyg i lönekartläggningen
•    Erbjuda möjlighet till lönejämförelse med övriga staten
•    Underlätta uppföljning av lönebildningsarbetet

Lönebildningsprocessen kan lite schematiskt beskrivas som att den består av följande steg: 

•    Gemensamma löneprinciper
•    Förberedelsearbete
•    Lönerevision
•    Uppföljning och avstämning

Fördel med partsgemensam statistik

I alla dessa steg kan Analyskraft vara till stöd. Ett tydligt exempel är exempelvis i förberedelsearbetet, där en arbetsgivare enkelt kan få fram aktuellt löneläge för en viss grupp baserad på BESTA-koder.

–    Eftersom klassificeringen i BESTA är partsgemensam så vet man med sig att man redan är överens om den klassificeringen, förklarade Omar Bellini. 

Verktyget innehåller även en funktion för att analysera skillnader i lön mellan kvinnor och män enligt metodstödet BESTA-vägen och de krav som diskrimineringslagen ställer.

Arbetsgivarverket erbjuder kurser för arbetsgivare i Analyskraft. Du kan läsa mer om dessa kurser på Arbetsgivarverkets hemsida.