Lönebildning

Lönebildningsdagen 2024: BESTA

tisdag 18 juni 2024

Ett avgörande verktyg för en sund lönebildning är korrekt, uppdaterad och relevant statistik. Inom staten används BESTA, en indelningsgrund för att gruppera och redovisa arbetsuppgifter för anställda som ingår i den partsgemensamma lönestatistiken för det statliga avtalsområdet. 

Ta del av inslaget i filmen nedan. Direkt under filmfönstret kan du läsa en artikel om inslaget.

– Det är en stor styrka att BESTA är partsgemensamt då det ger en gemensam bild vid förhandlingar, säger Omar Bellini, Arbetsgivarverket.

BESTA står för befattningsgruppering för statistik. Det är egentligen en lite missvisande förkortning då BESTA inte utgår från befattning utan från arbetsuppgifter. På plats under lönebildningsdagen redogjorde Omar Bellini för det intrikata system av klassificeringar som BESTA utgör.  Det finns ett flertal syften med systemet:

1.    Åstadkomma en partsgemensam lönestatistik
2.    Ge stöd i lönebildningsarbetet
3.    Ge stöd i lönekartläggningen
4.    Bidra till den officiella lönestatistiken (medlingsinstitutet, SCB)
5.    Möjliggöra rapportering av kompetenskategorier till regeringen. 

Under sin presentation underströk Omar Bellini flera gånger att en viss BESTA-kod inte är liktydigt med en viss lön. En BESTA-klassificering beskriver enbart vilka arbetsuppgifter som en individ utför, medan lön, som bekant, bestäms utifrån en rad andra parametrar vid sidan om arbetsuppgifter, som till exempel kvalitet på arbetet, marknadsläget, rekryteringsbehov och så vidare. Eller som Omar Bellini kärnfullt uttryckte det:

–    En BESTA-kod säger bara vad den individen jobbar med, inte alls något om kvaliteten på det utförda arbetet.

Mer information om BESTA hittar du på BESTA-webben
BESTA ger som sagt en bra grund för analys. Men som stöd i analysarbetet tillhandahåller Arbetsgivarverket även ett webbverktyg som heter Analyskraft, som du kan höra Omar Bellini berätta mer om här.