Lönebildning

Lönebildningsdagen för statlig sektor 2021

Fem personer samlade runt två svarta pulpeter i direktsändning.

I september 2021 bjöd representanter från de fyra parterna inom det statliga avtalsområdet – Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko – in till en konferens kring temat lönebildning. Omkring 750 representanter för arbetsgivare och fack tog del av en digital direktsändning om allt från hur man ser på lön ur ett makroekonomiskt perspektiv till hur man skapar ett bra samarbetsklimat.

Här kan du läsa en artikel som sammanfattar dagen, se filmen (efter texten) och ladda ner presentationer i pdf-format (längst ner på sidan).

– Jag hoppas att dagen ger ny information och bekräftar sådant man redan gör bra, sa Helen Thornberg, avtalsansvarig på Seko, när hon tillsammans med övriga parters förhandlingschefer inledde dagen.

Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef på OFR/S,P,O, poängterade också att det är processavtal som tecknas av de centrala parterna.

– Den här processen gör att man lokalt har ett stort ansvar. Låt det ta den tid som behövs och ha respekt för processen.

Den statliga lönebildningen i ett sammanhang

Dagen inleddes med att placera lönebildningen inom den statliga sektorn i ett sammanhang – både samhällsekonomiskt och historiskt.  

Håkan Regnér, docent i nationalekonomi och chefsekonom på Saco, berättade bland annat om reglering och avtalskonstruktioner inom löneområdet.

Det finns idag en stor variation av avtalskonstruktioner på svensk arbetsmarknad. I ena änden finns de mer decentraliserade med sifferlösa avtal, där de centrala parterna framför allt förhandlar hur processen ska se ut. Här placerar sig avtalen inom staten.

Löneutvecklingen för de olika konstruktionerna har de senaste åren sett relativt likartad ut, och 90 procent av alla sysselsatta har någon form av lokal konstruktion i kollektivavtalet.

Håkan Regnér framhöll också vikten av lokalt lönebildningsarbete:

– Välmotiverad lönesättning går hem i alla lägen. Jag tycker att man ska diskutera de här frågorna mycket. En trovärdig lokal lönebildning bygger på att den är transparent och tydlig.

Irene Wennemo, generaldirektör på Medlingsinstitutet, berättade att Medlingsinstitutet har som huvuduppgift att verka för en väl fungerande lönebildning, medla i arbetstvister och ansvara för den officiella statistiken. Hon tog avstamp i bildandet av LO och SAF kring förra sekelskiftet och gav sedan en historisk exposé av samhällsströmningar och partshändelser under 1900-talet som lett fram till läget vi är i idag. Hon berättade även om Medlingsinstitutets funktion och att det bidragit till en mer fungerande lönebildning sedan det bildades år 2000.

Klassificera och analysera osakliga löneskillnader med hjälp av BESTA

BESTA (befattningsgruppering för statistik) är ett partsgemensamt klassificeringssystem för att gruppera och redovisa arbetsuppgifterna för anställda inom det statliga avtalsområdet. Systemet ger en partsgemensam lönestatistik som fungerar som ett stöd i de centrala avtalsförhandlingarna och i den lokala lönebildningsprocessen.

– Alla parter får samma verklighetsbild av lönerna. Man får se lönebilden för hela myndigheten, inte bara den egna fackliga organisationen, sa Mårten Pappila, analytiker på Arbetsgivarverket.

Sammanfattningsvis gjorde Mårten Pappila följande medskick kopplade till arbetet med BESTA:

 • Det är de faktiska arbetsuppgifterna som klassificeras, inte det som står i till exempel anställningsbevis.
 • Se inte lönestatistiken som ett facit i lönesättningen, den är till för statistikändamål och ett analysunderlag bland andra i lönebildningen.
 • Individens lön är beroende av mycket mer än arbetsuppgifterna: rekryteringsläge, skicklighet, resultat, myndighetens situation och så vidare.

Som ett stöd i arbetet med BESTA har Partsrådet tagit fram ett metodstöd, BESTA-vägen – för analys av löneskillnader mellan män och kvinnor. Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivare skyldiga att titta på skillnader i lön mellan kvinnor och män. I löneavtalen framhålls även parternas gemensamma ansvar för det. Åsa Pyka, förhandlare på Arbetsgivarverket, underströk vad som är viktigt när man arbetar med BESTA-vägen:

 • Ha en noggrann och uppdaterad klassificering enligt BESTA.
 • Ta hand om den kunskap och de resultat som framkommer i analysen – både resultat som faller under diskrimineringslagen men också kunskap som kan användas i lönearbetet.

Gott samarbetsklimat trots olika intressen

Ledarskaps- och grupputvecklaren Camilla Saarinen uppmuntrar oss att blicka inåt när vi ska samverka med andra, exempelvis kring lönebildning. Under konferensen gav hon oss rådet att ställa frågorna; Vem är jag i det här arbetet? Hur kan jag bidra på bästa sätt? Hon lyfte även några av våra grundläggande behov som uppstår i grupp och som är bra att vara medveten om för att få ett så gott resultat som möjligt:

Vi behöver känns oss:

 • kompetenta
 • betydelsefulla
 • omtyckta

– Om vi inte får de här behoven tillgodosedda är det i stället lätt att vi börjar tänka ”vi och dom”. Det blir en kamp om att bli förstådd, i stället för att försöka förstå, sa Camilla Saarinen.  

När förhandlingscheferna avslutade konferensen konstaterade Anna Steen, ordförande inom Saco-S, att föreläsarna under dagen hade behandlat lönebildning ”från makronivå in på bara skinnet”.

– Lönebildning sker inte en gång per år utan det sker varje dag i dialog mellan chef och medarbetare nära verksamheten. Det är när man blickar framåt i den dialogen med utvecklingsutrymme som löneutvecklingen kan kopplas direkt till verksamhetsutvecklingen, sa Anna Steen.

 Anna Falck, förhandlingschef på Arbetsgivarverket, gjorde ett medskick till de lokala parterna:

– Man behöver rusta sig för lönebildningsarbetet och se det som en del av helheten. Vi kanske inte tycker lika, men vi måste lära oss att förstå varandra och nyttja varandra för att uppnå ett gott resultat.

Inspelningen från Lönebildningsdagen

Filmen nedan är indelad i kapitel (se prickarna i tidsfältet) utifrån agendan som du hittar direkt under filmfönstret. Du kan förstora filmfönstret genom att klicka på symbolen med de fyra små pilarna längst ner till höger i filmfönstret.

Agenda:

 • Moderatorer hälsar välkomna. Matilda Nyström Arnek, biträdande förhandlingschef, Arbetsgivarverket, och Andreas Nyström, vice ordförande, Saco-S
 • Inledning med de centrala förhandlingscheferna. Anna Falck, Arbetsgivarverket, Anna Steen, Saco-S/Akavia, Åsa Erba-Stenhammar, OFR/S,P,O, Helen Thornberg, Seko
 • Anslagssystemet, samhällsekonomin och lönebildningen. Håkan Regnér, docent i nationalekonomi, Saco, och Roger Vilhelmsson, chefsekonom, Arbetsgivarverket
 • Medlingsinstitutets funktion och roll: Den statliga lönebildningen i ett sammanhang. Irene Wennemo, generaldirektör, Medlingsinstitutet
 • Förberedelsearbetet lägger grunden. Matilda Nyström Arnek, biträdande förhandlingschef, Arbetsgivarverket, Marie-Therese Gyllhede, ombudsman, OFR/S, P, O
 • BESTA-systemet. Mårten Pappila, analytiker, Arbetsgivarverket
 • Moderatorer inleder eftermiddagen. Roger Pettersson, ombudsman, Seko, och Mårten Pappila, analytiker, Arbetsgivarverket
 • Metodstödet BESTA-vägen. Åsa Pyka, förhandlare, Arbetsgivarverket, och Roger Pettersson ombudsman, Seko
 • Ett gott samarbetsklimat trots olika intressen. Camilla Saarinen, ledarskaps- och grupputvecklare
 • Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönebildning. Magnus Sverke, professor i psykologi, Stockholms universitet
 • Panelsamtal med de centrala förhandlingscheferna. Anna Falck, Arbetsgivarverket, Anna Steen, Saco-S/Akavia, Åsa Erba-Stenhammar, OFR/S,P,O, Helen Thornberg, Seko