Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Per ger stöd åt parterna

2011-01-25 Från och med 1 december 2010 är Per Stengård kanslichef för Partsrådet. Arbetet är på halvtid, i övrigt arbetar han på Arbetsgivarverket med internationella frågor och med att utveckla arbetsformerna i de statliga arbetsgivarnas samverkan.

Min uppgift som kanslichef är att ge stöd åt verksamheten i Partsrådets arbetsområden, förbereda styrelsens arbete och att ytterst ansvara för rådets kommunikation utåt. Därtill kommer ekonomiska och administrativa uppgifter, förklarar Per Stengård.

En annan viktig uppgift är att skapa tydliga arbetsstrukturer och rutiner så att de partsammansatta arbetsgrupperna inte ska behöva uppfinna några hjul i det avseendet.

Öppet för kompromisser
Partsgemensamt arbete har en särskild dynamik, menar Per Stengård.

-Utmaningen ligger i att parterna kan finna gemensamma plattformar att bygga arbetet på. Eftersom allt arbete i rådet sker i konsensus, krävs en öppenhet för kompromisslösningar för att omsätta parternas intentioner i praktisk verksamhet. I bästa fall kan kanslichefen bidra till att sådana kommer till stånd.

Bred erfarenhet
Per Stengård har utifrån sin bas på Arbetsgivarverket lång erfarenhet av partsgemensamt arbete. Redan i mitten av 1990-talet var han ansvarig för parternas gemensamma satsning på högre förvaltningsutbildningar för statsanställda.

Därefter har han varit aktiv som ledamot och ordförande i ett flertal partsgemensamma styr- och beredningsgrupper.  Det har gällt bland annat frågor om etik, öppenhet, arbete utan stress, ålder och arbetsliv samt arbetsmiljöprojektet Satsa friskt.

På Arbetsgivarverket har Per Stengård haft många uppgifter, inte minst internationellt. Under det Svenska ordförandeskapet i EU, hösten 2009, svarade han för att samordna Arbetsgivarverkets insatser för en hållbar kompromiss om den så kallade Sociala dialogen – partsrelationerna på EU nivå mellan statsförvaltningarna som arbetsgivare och EU-facken.

Publicerad: 2011-01-25

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.