Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

KRUS: Staten leder jämnt

2010-02-05 Marie Christine Taylor, programledare inom KRUS, Kompetensrådet för utveckling i staten, informerade på Representantskapets möte om programmet Staten leder jämnt.

-I dag leder staten när det gäller kvinnor i höga befattningar. Ändå är andelen kvinnor bara 35 procent inom chefs- eller expertbefattningar. Lönen är i genomsnitt 13,7 procent lägre än mäns.

Programmet Staten leder jämnt startade 2007/2008 på uppdrag av regeringen. Syfte är att få fler kvinnor till ledande befattningar och därmed minska lönegapet mellan kvinnor och män. 12 myndigheter arbetar aktivt inom programmet. En första rapport kommer 2011, år 2013 görs en effektutvärdering.

Under våren arrangeras två seminarier för de myndigheter som inte är med i programmet.

Andra kommande aktiviteter är bland annat fler kunskapsdagar ute i landet, olika aktiviteter för statsförvaltningen samt individinriktade insatser. En konferens kommer att hållas den 19 maj 2010.

– Vi har också knutit avtal med Vägverkets utbildningscentrum om ett e-learningprogram om genus och jämställdhet som ska erbjudas de 12 myndigheterna. Programmet kommer att vara tillgängligt på KRUS:s hemsida, sa Marie Christine Taylor.

De myndigheter som deltar i programmet är Banverket, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan, Kronofogden, Kustbevakningen, Länsstyrelsen Norrbotten, riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Länsarkiven, Polisen, Polismyndigheten Örebro och i Skåne, Statens Jordbruksverk. Tillsammans utgör de 17 procent av medarbetarna i staten.

Partsrådets arbetsområde Jämställda arbetsplatser har kontinuerlig kontakt med KRUS. Planer finns på att erbjuda lokala parter Vägverket e-learningprogram.

Publicerad: 2010-02-05

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.