Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Prioriterade aktiviteter 2013

2013-04-30 Under Partsrådets representantskapsmöte i april presenterade de fyra arbetsområdena sina handlingsplaner för 2013.

Åsa Krook från Arbetsgivarverket berättade om de aktiviteter som prioriteras inom Centrala parters stöd till lokal samverkan.

Till dem hör tematiska konferenser – om effektivitet, kommunikation och roller vid samverkan – implementering och marknadsföring av ett metodstöd för verksam samverkan samt att ta fram ett enkätverktyg för att de lokala parterna ska kunna följa upp sin samverkan.

Deltagarna diskuterade om synen på samverkan är densamma i dag som på 1990-talet och vilka de viktigaste förutsättningarna är för en väl fungerande samverkan.

Erfarenhetsseminarier om BESTA-vägen
Tyngdpunkten i arbetet inom Centrala parters stöd till lokal lönebildning under 2012 har legat på att implementera metodstödet BESTA-vägen.

Monica Dahlbom från Arbetsgivarverket berättade att man under förra året arrangerade ett tiotal fördjupningsseminarier om BESTA-vägen. De som deltog kommer att bjudas in till erfarenhetsseminarier under 2013. Dessutom planeras ett antal seminarier om lönebildningsprocessen och de olika skedena i den utifrån de områden som identifierats hittills mellan parterna.

Därefter diskuterades om deltagarna tyckte att områdena är relevanta och om det är något som behöver justeras eller förändras.

Nödvändigt med ständig förändring
Anders Stålsby från Arbetsgivarverket anknöt till dagens föredragshållare när han talade om behovet av förändring och utveckling i arbetslivet. I en rapport från sitt arbetsområde beskrev han vad 2013 kommer att innehålla:

• utvecklingsprogram – bland annat om strategisk kompetensutveckling
• öppna seminarier – till exempel om omvärldsbevakning och att övervinna förändringsmotstånd
• avslutningsseminarier med kunskapsåterföring

Mötesdeltagarna samtalade sedan om hur frågor om förändring och utveckling kan bli självklara samtalsämnen för både linjechefer och medarbetare. En gruppdiskussion handlade om vikten av att tydliggöra och kommunicera mål – då följer förändrings- och förbättringsarbetet mer naturligt.

Kartläggning av hot och våld
Anders Stålsby presenterade även nuläget för arbetsområdet Hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv, som är nytt för 2013. Arbetsområdet ska stötta lokala parter i deras arbete att förebygga, samverka kring och hantera hot och våld i arbetet.

─ I statlig verksamhet innebär hot och våld ett angrepp både mot den enskilde medarbetaren och mot rättssamhället, betonade Anders Stålsby.

Under våren kommer man att kartlägga vilket stöd som behövs och under hösten arrangeras inspirationsseminarier och fördjupningsdagar.

Nästa representantskapsmöte äger rum den 15 april 2014. Lars Johansson valdes till ordförande för Partsrådets representantskap till och med det mötet.

Publicerad: 2013-04-30

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.