Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Så ska Partsrådet jobba vidare

2011-01-18 – Att myndigheter är föremål för ständiga förändringar är ingenting nytt. Men i dag finns en insikt att detta är ett normaltillstånd som vi måste anpassa och förhålla oss till. Jag tycker det är väldigt spännande!

Det säger Göran Ekström, ordförande för Partsrådet och generaldirektör för Arbetsgivarverket, på tal om Partsrådets nya arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd.
– Glädjande nog finns en samsyn bland de centrala parterna om de krav och förväntningar som statlig verksamhet står inför. Området har hög prioritet.

Att leda i förändring
Syftet med det nya arbetsområdet är att stödja lokala parter att utveckla chefer och medarbetare i förmågan att leda och verka i en verksamhet som ständigt förändras och utvecklas. Tanken är också att lyfta fram goda exempel.  Vilka faktorer har varit av betydelse? Vilken kunskap och vilket förhållningssätt krävs?

Göran Ekström nämner Skatteverket som ett av flera bra exempel:

– Där har man förändrat arbetssätt och organisation under ganska tuffa förutsättningar och samtidigt lyckats bra med såväl kundfokus som ekonomi.

En annan fråga värd att belysa är på vilket sätt fysiska och psykosociala förhållanden påverkar förändrings- och utvecklingsarbetet, och då med fokus på den interna dialogen. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot miljöer där hot och våld förekommer.

Nytt fokus på samverkan
Arbetsområdet Centrala parters stöd för samverkan på lokal nivå kommer i viss mån att ändra fokus.
– Området har varit väldigt aktivt, mycket har gjorts. Parterna är överens om att arbetet måste fortsätta, men nu med litet annan vinkel.

Nyckelord för det fortsatta samverkansarbetet är kompetensförsörjning, arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap. Det handlar också om att lyfta fram goda exempel på framgång.

Fackets roll i samverkansarbetet
En viktig fråga är också hur fackets roll kan utvecklas i ett samverkansperspektiv. Det diskuterades bland annat på representantskapets möte den 30 november 2010, där Jan Wallenberg, Företagsekonomiska Institutet, presenterade sin utvärdering av arbetsområdet Stöd till lokal samverkan. Han konstaterade att fackets roll än så länge är ganska otydlig när det gäller samverkan i den form som sker på arbetsplatsträffar. I diskussionen som följde fanns bland annat tanken på en mer konsultativ roll för facket.

– Att kvalitetssäkra samverkansprocesserna skulle vara en viktig del i det arbetet, säger Göran Ekström.

Metodstöd i lönebildningsarbetet
Arbetsområdet Stöd till lokal lönebildning fortsätter som tidigare, nu med arbetsområdet Jämställda arbetsplatser inbakat i verksamheten. I vår presenteras ett metodstöd för analys av osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Hoppas komma igång snabbt
Styrgruppen för Stöd till lokal lönebildning består som tidigare av parternas förhandlingsledningar. Än så länge är det inte klart vilka som blir operativt ansvariga för respektive arbetsområde eller vilka som ska ingå i de två andra styrgrupperna. Diskussioner pågår om vilken profil och kompetens de ska ha.

– Men förhoppningen är att det hela ska vara klart inom kort. På grund av avtalsrörelsen har Partsrådets verksamhet haft ett avbrott under hösten 2010. Nu gäller det att snabbt komma igång igen.

Publicerad: 2011-01-18

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.