Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Samordning och innovation - två aktuella regeringsuppdrag

2011-12-13 Mats Sjöstrand är särskild utredare med regeringens uppdrag att genomföra en översyn av statlig regional förvaltning. Mer specifikt handlar det om att se över och föreslå hur den statliga regionala förvaltningen kan bli tydligare, mer samordnad och ändamålsenlig.

Martin Sparr berättade om Innovationsrådets arbete som inleddes i augusti 2011.

Mats Sjöstrand är särskild utredare med regeringens uppdrag att genomföra en översyn av statlig regional förvaltning. Mer specifikt handlar det om att se över och föreslå hur den statliga  regionala förvaltningen kan bli tydligare, mer samordnad och ändamålsenlig.

Han inledde med att tala om frågan om regionbildning, det vill säga sammanläggning av landsting, som har en viss koppling till frågan om statens regionala organisation.

Regionfrågan har varit aktuell sedan 60-talet och har hittills resulterat i drygt ett halvdussin utredningar. Några beslut finns dock inte – på sin höjd en debattartikel från 2009, konstaterade Mats Sjöstrand när han inledde representantskapets möte den 30 november 2011.

– Det har varit många diskussioner och initiativ till samordning, men som inte har lett någonstans. Det är litet pyspunka i den här frågan.

Problem med styrning och uppföljning
På den statliga siden kan man konstatera att länsstyrelsernas uppdrag är såväl splittrat som omfattande, vilket leder till problem med styrning, finansiering och uppföljning av verksamheten. Mats Sjöstrand lade fram några hypoteser:

– Staten kommer att finnas kvar regionalt, men under vilket namn är oklart. Uppdraget måste dock bli tydligare och antalet länsstyrelser minska. Vissa av myndigheterna behöver dessutom förändra sin struktur. Det är exempelvis ganska märkligt att tre inspektionsmyndigheter, socialstyrelsen, arbetsmiljöverket och skolinspektionen, har geografiskt olika regionala organisationer. Där borde skapas en samordning.

Hur kan offentlig sektor bli mer innovativ?
Martin Sparr, huvudsekreterare i Innovationsrådet, berättade om Innovationsrådets arbete som startade i augusti på uppdrag av regeringen och som ska lämna en slutrapport år 2013.

Det övergripande målet är att höja effektiviteten och kvaliteten i offentlig verksamhet på nationell, regional och lokal nivå. Bakom behovet av förändring ligger bland annat ökade krav på offentlig förvaltning, minskade resurser och en demografisk förändring som gör att försörjningsbördan förändras.

– Det har alltid funnits en viss skepticism mot innovationer. Samtidigt talas det mycket om att det behövs nytänkande inom statlig verksamhet, sa Martin Sparr.

Krav på kontroll hämmar innovation
Prioriterade områden enligt Innovationsrådet är

• ökat kundfokus
• mer styrning o samverkan
• ökat innovationsklimat inom ledarskap och organisationer
• diskussion om motsättningen mellan kontroll och risktillsyn å ena sidan, innovation å andra sidan
• systematik i innovations- och kvalitetsarbetet

En mötesdeltagare ställde vad som Martin Sparr tyckte var en central fråga:

– Kravet på kontroll och uppföljning inom statliga myndigheter har blivit så stora att man inte längre hinner utföra sin kärnverksamhet. Dessutom bidrar uppföljningssystemet till en rädsla att göra fel. Så hur åstadkommer man vettiga uppföljningssystem som inte hämmar verksamheten?

Det här är något som Innovationsrådet kommer att ta upp till diskussion, sa Martin Sparr.

Forskningsöversikt
Hösten har ägnats åt studier och en omfattande enkät bland myndigheter. Resultatet presenteras i ett antal workshops under våren 2012 med diskussion om hur man ska tolka svaren och gå vidare.

Vidare har rådet sammanställt en forskningsöversikt över LEAN-production i offentlig verksamhet. Man kommer också att se över förekomsten av kvalitets- och effektivitetstudier i olika sektorer samt göra en kartläggning av vilka områden som svenska folket prioriterar när det gäller statliga tjänster.

Publicerad: 2011-12-13

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.