Hot på jobbet

Introduktion till det uppföljande arbetet

När något har hänt och den akuta fasen är förbi är det viktigt att fokusera på efterarbetet. Uppföljningen kan ha stor inverkan på hur lång tid det tar för alla inblandade att återhämta sig. I följande fyra avsnitt lyfter vi delar i efterarbetet som är särskilt viktiga.

Erbjud stöd

Ta hand om den har som har blivit utsatt, och erbjud stöd. Att som medarbetare känna att organisationen vill en väl, att det finns en trygghet i befintliga rutiner, att de är väl genomtänkta och att närmaste chef frågar hur det går kan göra att det blir lättare att komma tillbaka.

Kom även ihåg de som eventuellt finns i periferin av det som hände. De kan vara i lika stort behov av stöd som den som befann sig mitt i händelsens centrum.

Rapportera internt och anmäl externt

Oavsett hur omfattande händelsen var behöver den rapporteras i interna system och anmälas externt. Större händelser som har inneburit fara för liv ska anmälas till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Kanske ska även en polisanmälan göras och försäkringsbolag kontaktas. Ta stöd av interna rutiner.

Kommunicera internt och externt

Det är viktigt att andra får veta vad som har hänt, hur det har påverkat verksamheten och framför allt vilka åtgärder ni har vidtagit för att det inte ska hända igen. Transparent och tydlig kommunikation bidrar till att människor känner förtroende för er organisation. Kommunicera därför både internt och externt. Genom att vara snabba i er kommunikation undviker ni också ryktesspridning.

Lär av det som hände

När den akuta fasen har passerat är det dags att börja samla information om händelsen samt att dokumentera och lära tillsammans av det inträffade. Låt alla bidra med sina perspektiv.

Beroende på hur allvarlig och omfattande händelsen var kan den här processen vara alltifrån ett samtal vid en arbetsplatsträff till en större utredning som dokumenteras.