Hot på jobbet: Uppföljande

Kommunicera internt och externt

Svåra händelser behöver kommuniceras. Både till medarbetare som inte var på plats, till andra enheter och ibland till det omgivande samhället. Säkerställ att ni har en plan som omfattar både intern och extern kommunikation vid händelser med hot och våld.

Samtliga nedladdningsbara checklistor som nämns i detta avsnitt finns samlade längst ner på sidan.

Efter en händelse är det viktigt att kommunicera både internt och externt för att skapa trygghet och förtroende, samt för att minska risken för ryktesspridning och oro.

Tips för en god kommunikation

Om verksamheten har en kommunikationsplan som ger stöd för olika situationer utgår ni från den. Där står det också vem eller vilka som ansvarar för kommunikationen.

VAD BÖR FINNAS I EN KRISKOMMUNIKATIONSPLAN?

 • Vem eller vilka som är mottagare internt och externt.
 • Vad som ska kommuniceras och varför.
 • Vilka inom verksamheten som kan uttala sig i olika frågor om media hör av sig.
 • Vilka kanaler som är lämpliga.
 • När olika budskap ska kommuniceras för att undvika ryktesspridning.
 • Vilka budskap som kan behöva upprepas och i vilka kanaler.
 • Vad mottagaren ska veta, känna och eventuellt göra när de fått del av kommunikationen.
 • Att kommunikationen har ett tydligt syfte.
 • Att kommunikationen är saklig och kortfattad.
 • Vilka budskap som är de viktigaste för olika målgrupper och situationer.
 • Hur mottagarna kommer att uppfatta kommunikationen.
 • Om ni behöver vara förberedda på eventuella reaktioner.

Kriskommunikationen ska bidra till att skapa förtroende för er organisation. Var alltid ärliga och håll budskapen korta och sakliga. Berätta om ni behöver invänta en utredning eller undersökning innan ni kan ge ytterligare svar. Visa att ni tar ansvar för det som har hänt och att ni kommer förebygga att det inträffar igen.

Ta hjälp av kommunikatörerna

Vid större händelser behöver kommunikationen samordnas så att alla får samma information. Inom vissa verksamheter finns det en kommunikatör som har det ansvaret. Ta också reda på om en kommunikatör har ansvar eller möjlighet att hjälpa er i utformningen av kriskommunikationen både internt och externt.

Tänk igenom den interna kommunikationen

Den interna kommunikationen är alltid viktig oavsett vad som har hänt. Den kan göra stor skillnad för medarbetares trygghet och tillit till organisationen. Genom kommunikationen får medarbetare veta vad som har hänt och hur organisationen jobbar med det.

GÖR DET TYDLIGT:

 • Vad som har hänt.
 • Om någon är skadad.
 • Hur organisationen arbetar med det som har hänt.
 • Om det finns något särskilt som alla ska tänka på eller göra.
 • Hur prognosen är framåt.
 • När ni återkommer med ny information.
 • Att ni är öppna för att kommunicera med och ta emot synpunkter från medarbetare.

Checklista: Intern kommunikation

Ta gärna hjälp av den nedladdningsbara checklistan Intern kommunikation (pdf) i arbetet med att informera organisationen.

Informera om hur och när ni återkommer

Berätta för alla hur ofta kommunikationen kommer att uppdateras, och att ni återkommer även om det inte finns någon ny information. Det skapar lugn för många att få kontinuerlig information även om inget nytt har hänt. Var transparent med så mycket som möjligt.

Var beredd på reaktioner efter kommunikationen

När verksamheten eller organisationen kommunicerar om händelsen kan det väcka känslor. Både hos dem som var med om händelsen och hos kollegor som inte var där.

Ha alltid beredskap

Var alltid beredda på att en händelse och kommunikationen runt en händelse kan väcka känslor som behöver hanteras. Tänk igenom vilka reaktioner som kan uppstå och hur ni på bästa sätt tar hand om dem.

De som inte är på plats

Medarbetare som har semester, är sjukskrivna, föräldralediga, tjänstlediga eller arbetar på distans behöver också information om vad som har hänt. Tänk särskilt igenom hur det kan upplevas att få del av informationen när kollegorna inte finns där som stöd.

Extern kommunikation

Vid vissa händelser kan ni behöva kommunicera externt och berätta vad som har hänt för omvärlden. Media kanske vill rapportera.

Vilka ska få information först?

Om organisationen eller verksamheten har viktiga samverkanspartner eller andra intressenter kan de vid vissa händelser behöva få informationen först.

Om ni har tänkt igenom kommunikationen i ert förebyggande arbete har ni kanske en lista med intressenter. Fundera över om ni behöver kommunicera med någon av dessa innan ni går ut i media.

Reaktiv eller proaktiv kommunikation

Ta ställning till om ni ska vänta på att bli kontaktade av media och andra aktörer eller om ni själva ska gå ut med ett pressmeddelande om händelsen. Ibland är det bättre att vara proaktiv och själv bestämma att något behöver kommuniceras, och då vara öppen och transparent med vad som har hänt. Ta också i beaktande att ett proaktivt beteende kan sätta stopp för uppkomsten av ryktesspridning som annars riskerar att skada verksamheten. 

Hänvisa till ansvariga

Håll ihop kommunikationen genom att alltid hänvisa media till den eller de i verksamheten eller organisationen som är ansvariga för kommunikationen. Även om alla har rätt att uttrycka sig är en sammanhållen kommunikation tydligare.

Tänk igenom och utforma en plan

Utgå från det ni vill kommunicera och skriv i punktform vilka budskap som är absolut viktigast att nå ut med.

Tänk därutöver igenom vilka frågor ni troligen kommer få av media och vilka svar ni vill ge på dessa frågor.

Checklista: Extern kommunikation

Ta gärna hjälp av den nedladdningsbara checklistan Extern kommunikation (pdf).