Hot på jobbet: Uppföljande

Anmäl och rapportera

Rapportera alltid tillbud och händelser i det interna arbetsmiljösystemet och ha också koll på vad som behöver anmälas externt. Det är viktigt både för lärandet och insamlingen av statistik. Över tid blir rapporteringen en källa till information i ert förebyggande arbetet.

Samtliga länkar och nedladdningsbara arbetsblad som nämns i detta avsnitt finns samlade längst ner på sidan.

Varför är det viktigt att anmäla?

Händelser och tillbud ska anmälas externt till flera olika samhällsaktörer. Beroende på vad som har hänt kan ni behöva göra flera anmälningar.

De externa anmälningarna behöver göras eftersom Sverige som nation vill ha statistik över tillbud, arbetsskador och olyckor på jobbet. Det har också med försäkringsskyddet att göra, liksom med den rättsliga processen, om händelsen har inneburit att ett brott har begåtts.

Anmäl till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

Anmälan ska helst göras samma dag. Lagen anger att det ska ske utan dröjsmål. Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan har en gemensam anmälan.

DET SOM SKA ANMÄLAS TILL ARBETSMILJÖVERKET ÄR:

 • Dödsfall.
 • Svårare personskador.
 • Skador i arbetet som har drabbat flera arbetstagare samtidigt.
 • Allvarliga tillbud, det vill säga händelser som har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.

EXEMPEL PÅ ALLVARLIGA HOT OCH VÅLDSHÄNDELSER KAN VARA:

 • Ett hot om våld där händelsen har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, exempelvis knivhot eller hot med skjutvapen.
 • Mordhot som upplevs som allvarligt menat, annat hot om våld mot person eller svårare fall av mobbning.
 • Alla typer av våldshändelser.

Anmäl dödsfall till Afa Försäkring

Arbetsgivaren ska informera efterlevande om att de kan ha rätt till ersättningar och att ansökningarna ska göras av dem själva. Däremot ska arbetsgivaren, om det behövs, hjälpa till att fylla i blanketterna.

Om dödsfallet har orsakats av en olycka i arbetet finns det bestämmelser om eventuella förmåner i Personskadeavtalet (PSA). Anhöriga och närstående personer kan också ha rätt till ekonomiskt stöd via Afas Försäkring vid dödsfall.

Anmäl arbetsskador till Försäkringskassan och Afa Försäkring

Parterna inom staten har anlitat Afa Försäkring för att hantera anmälningar om arbetsskador och för att besluta om ersättning enligt kollektivavtalet PSA.

Kom ihåg att en arbetsskada orsakad av hot eller våld kan ge både fysiska och psykiska skador. Du ska anmäla arbetsskada oavsett om du har drabbats på, eller till och från jobbet. Dessutom ska skadan anmälas av medarbetaren själv, oavsett hur allvarlig den är.

Gör en polisanmälan

Prata med den som har drabbats, gärna tillsammans med skyddsombudet. Lyft frågan om det är aktuellt att göra en polisanmälan. Även om arbetsgivaren gör polisanmälan är det den utsatta som blir målsägande och som behöver vara beredd på vad det innebär.

Du behöver inte veta om det du har utsatts för är brottsligt eller inte – det avgör rättsväsendet. Läs mer på Brottsoffermyndighetens webbplats Tystna inte.

Du kan även polisanmäla hot eftersom det finns något som heter ”olaga hot” i brottsbalken. Om hotet avsåg att framkalla allvarlig rädsla kan personen dömas för olaga hot.

INNAN NI GÖR EN POLISANMÄLAN

 • Fundera på vilka konsekvenser en anmälan kan få.
 • Informera målsägande om eventuella konsekvenser. Det är viktigt att målsägande accepterar dessa och tar ett eget beslut.
 • Diskutera om målsägande kan få stöd av arbetsgivaren under processen och i så fall vilket?
 • Bestäm var post i ärendet ska skickas då det kan vara laddat för målsägande.
 • Klargör vem som gör vad i olika steg.

FYRA STEG FÖR DIG SOM SKA GÖRA EN POLISANMÄLAN

 1. Ring 114 14 eller besök en polisstation, gärna så snart som möjligt efter det inträffade. Du kan också göra en polisanmälan digitalt.
 2. Berätta sakligt vad som har hänt och på vilket sätt du är utsatt. Berätta vad du tror att utsattheten beror på, om du känner dig otrygg och om du har blivit utsatt tidigare.
 3. Informera om eventuella bevis såsom sparade uppgifter, läkarintyg, skärmdumpar eller sms.
 4. Notera polisens ärendenummer ifall du skulle behöva göra kompletteringar i ärendet efter anmälan är gjord.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT POLISANMÄLA?

I en film i arbetsmaterialet Otillåten påverkan berättar arbetsrättsjuristen Cecilia Bergman om vad du kan tänka på vid en polisanmälan, och varför det har ett viktigt signalvärde att göra en. Skrolla ner till rubriken Experter för att se filmen med Cecilia.

Brottsskadeersättning

Den som har blivit utsatt för brott kan ha rätt till brottsskadeersättning om en dömd gärningsperson inte kan betala skadeståndet och om den utsatta inte har någon försäkring som ger full ersättning. Ansök hos Brottsoffermyndigheten senast tre år efter brottet.

Vikten av att rapportera internt

I verksamheten bör det finnas rutiner där det tydligt står vad som ska rapporteras, i vilka system, när, till vem och hur det kommer att hanteras. Det är viktigt och ger arbetsgivaren möjlighet att få en överblick av händelser och tillbud i organisationen och var de sker.

Arbetsgivaren ska också göra en utredning av det som har hänt. Det ska göras som en hjälp i det förebyggande arbetet, för att liknande situationer inte ska uppstå igen.

Stöd steg för steg: Utredning av händelse

Få stöd steg för steg i det nedladdningsbara arbetsbladet Utredning av händelse (pdf).

Rapporter – en viktig del i det förebyggande arbetet

Om händelser och tillbud rapporteras blir de synliggjorda och det blir lättare att få resurser till det förebyggande arbetet. Likaså är det viktigt att ha underlag när åtgärder ska prioriteras. Om det finns statistik som visar att en viss typ av händelser är vanliga går det att motivera att dessa ska prioriteras. Det underlättar i det förebyggande arbetet.

Ge återkommande återkoppling

För att medarbetare ska vara motiverade att rapportera är det viktigt att som chef ge återkoppling på det som rapporterats. Det kan med fördel vara en punkt på personalmöten.

Använd underlagen för att tänka kring åtgärder

För att medarbetare ska se en mening i att rapportera är det också viktigt att åtgärder sätts in baserat på de underlag som rapporterna ger. Gör medarbetare delaktiga i att tänka kring åtgärder och ha fokus på vad ni kan lära av det som har hänt.

Dialog i grupp om rapportering

Ta en stund på ett personalmöte och prata om vad ni ska rapportera hos er. Gör det återkommande så att nya på arbetsplatsen förstår vikten av att rapportera.

Vad och var rapporterar vi tillbud och händelser?

 • Vet du vad som ska rapporteras?
 • Känner du till arbetsmiljösystemet för rapportering?
 • Finns det några hinder och utmaningar med att använda systemet?
 • Vad skulle göra det lättare eller mer motiverat att rapportera?
 • Behöver verksamheten skapa en rutin, eller behöver den befintliga rutinen uppdateras?
 • Behöver något annat föras in i handlingsplanen för det systematiska arbetsmiljöarbetet?

För dialogen i mindre grupper.