Hållbart arbetsliv

Nystart med programmet Hållbart arbetsliv

Ylva Nordling, programchef Hållbart arbetsliv. Foto: Catharina Bièsert.

den 22 februari 2022

2022 tycks bli året då vi på allvar kan börja planera och blicka framåt igen. Med det kommer också flera nya utmaningar kring vad ett hållbart arbetliv i statliga verksamheter kan innebära då pandemin på många sätt ritat om kartan för ett balanserat arbetsliv. En del organisationer har påbörjat arbetet med stegvis återgång till den fysiska arbetsplatsen. Andra väljer att direkt satsa på hybridlösningar där medarbetarna får möjlighet att arbeta hemifrån. Många arbetsplatser har platsberoende verksamhet och där har medarbetare varit på plats fysiskt under hela pandemin. Hur har de haft det och hur ser situationen ut där efter pandemin?

Tillsammans med Partsrådets arbetsområden Arbetsmiljö, Samverkan och Lönebildning ger programmet Hållbart arbetsliv stöd i frågor som rör arbetsmiljön i statliga myndigheter och operativt stöd som bidrar till att fokusera på möjligheter, skapa positiv förändring och rusta för framtiden. Programmet Hållbart arbetsliv har tagit fram och erbjuder idag elva tjänster och ett antal digitala verktyg som ger statliga organisationer möjlighet att arbeta förebyggande med att motverka ohälsa, stigande sjuktal och att främja engagemang och lärande för ett längre arbetsliv där varje dag skall vara en bättre arbetsdag.

Vid årsskiftet tillträdde Ylva Nordling som ny programchef och tillika tillförordnad kanslichef för Partsrådet. Hon har arbetat i organisationen sedan 2017 och kom med i arbetet runt uppbyggandet av programmet Hållbart arbetsliv som sakkunnig kommunikatör under 2019. Ylva har bland annat en bakgrund som chef för delar av satsningen som kom att bli Sunt arbetsliv, kommunikationschef för Afa försäkring och som organisationskonsult.

Ylva berättar att samtliga tjänster som Hållbart arbetsliv erbjuder är utvecklade tillsammans med statliga verksamheter, utifrån reella behov och önskemål.

– Vi är i ständig kontakt med lokala parter i myndigheter och statliga verksamheter. Vi söker lyssna in dem, vad de har för utmaningar och behov men också vilka förutsättningar de har och vad de behöver göra för att kunna avropa våra tjänster. Denna dialog vill vi förstås stärka ytterligare liksom vi önskar kommunicera de goda exempel som nu finns där många statliga verksamheter tagit del av tjänsterna och åstadkommit förändringar. Syftet är förstås att fler organisationer ska känna till och se möjligheterna med att partsgemensamt avropa och ta del av Hållbart arbetslivs tjänster, säger Ylva.

Hur kommer programmet Hållbart arbetsliv att arbeta med den ”nya ordningen” där till exempel hybridarbete blir en självklarhet?

- Hållbart arbetsliv prövar ständigt tjänsterna utifrån rådande situationer i statlig sektor, fortsätter Ylva. Under pandemin har alla tjänster som kunnat delgetts digitalt till verksamheter som arbetat på distans. Nu handlar utmaningen snarare om det hybrida arbetslivet där många för närvarande prövar sig fram och där flera av våra tjänster ska ses som möjligt stöd för att hitta nya arbetsformer för hållbarhet.

– I tjänsten Organisationsanpassad möjlighetskarta (OMK) erbjuder vi statliga verksamheter att kartlägga sina styrkor och utmaningar relaterat till hållbarhet och ger förslag på insatser som kan bidra till ett mer hållbart arbetsliv. Vi vill stödja organisationer att förstå mer av vad de har upplevt under pandemin, vilka erfarenheter som finns att lära och ta med framåt och vilka preferenser som finns i utformningen av nya hybridarbetssätt. I analysen, som skapar underlag för en rapport, finns möjlighet att inkludera frågor relaterat till det ”nya normala” som till exempel om upplevelser av arbetet under pandemin, vad som fungerat bra och mindre bra samt vad som är viktigt i det fortsatta arbetet. Resultatet kan sedan användas i utformandet av nya arbetssätt och som stöd i att utforma dem att fungera hållbart för organisationerna och dess medarbetare.

Under pandemin har den digitala utvecklingen accelererat snabbt vilket i sig innebär ökade effektivitetskrav på såväl organisations- som samhällsnivå. Generationsskiftet på arbetsmarknaden är en annan faktor som bidrar till utmaningar och möjligheter kring ett hållbart arbetsliv i statliga verksamheter.

En av tjänsterna som speglar ständiga förändringar i arbetslivet är Ursäkta röran som Ylva varit med att utveckla, lansera och att driva.

Ursäkta röran är en mobil utställning som bjuder in grupper till en workshop som ger chans att reflektera över arbetslivets föränderlighet. Den är ett forum för att diskutera om förändringar i arbetslivet och vad som behövs för att samtidigt värna det som gör arbetet hållbart; arbetslivets villkor, vad som utgör frisk- och riskfaktorer i arbetsplatsers arbetsmiljö, livslångt lärande och innovation. Konceptet ger grupper möjlighet att samlas runt komplexa frågeställningar om förändring och hantera dem på en konkret nivå samt att få redskap att lära och växa som grupp.

En annan tjänst som nyligen lanserades är Hållbarhetens konst som tar avstamp i konst och kultur för att reflektera över vår tid, våra rum och våra föreställningar (utan något krav på förkunskap om konst). Tjänsten inbjuder till gemensamma reflektioner om den egna organisationen speglad i upplevelsen av offentlig konst med den egna arbetsgruppen.

– Vi hoppas mycket på att fler kan och vill ta del av de spännande tjänster Hållbarhetens konst – rymmer, nu när vi äntligen kan samla grupper igen, säger Ylva.

Ylva lyfter också Samskapat utvecklingsarbete (SU) som är en passande tjänst att jobba vidare med efter att man tagit del av tjänster som berör en särskild sakfråga, till exempel rehabilitering, organisatoriska förmågor att identifiera stress, gruppers lärande eller samarbete. Tjänsten är en samskapande metod som utgår från det positiva i nuläget och möjliggör för grupper att jobba vidare med valfria sakfrågor som de själva skapar lösningar för genom att de får ta del av ett antal processverktyg.

Ett av vårens tillfällen att få ytterligare inspiration till samarbete, nystart och ökad kännedom om Partsrådet är Partsrådsdagen som i år arrangeras den 20 april och livesänds digitalt. Det blir en eftermiddag av reflektion och diskussion kring partsgemensamt arbete, hållbart arbetsliv och god arbetsmiljö genom intressanta föreläsare och paneldebatter. Årets tema är Stolthet i staten – och den svenska modellen.

– Vi vill ställa stolthet i staten i relation till vår svenska modell som ju är arbetsmarknadens parter och Partsrådets grund. Samverkan utgör en hörnsten i modellen, både centralt och lokalt och varje generation behöver fylla parternas samverkan med de frågor som är av värde för dem och verksamheten. Arbetslivet är under ständig förändring som, liksom modellen, utsätts för prövningar. Samtidigt är parterna väl skickade att klara av arbetslivets utmaningar både här, nu och framåt och behöver ständigt förnya och hålla samverkan vital med sina olika perspektiv.

– Vi vill diskutera hur detta arbete kan utvecklas i ljuset av att allt fler får ytterligare arbetsuppgifter men sällan mer resurser, en kraftigt växande digitalisering och ett ökat behov av arbetskraft och kompetenser som inte alltid är lätta att matcha med befintliga resurser. Vi behöver tala mer om vilket lärande den statliga sektorn är i behov av och hur lärandet ska gå till för att staten ska klara de stora omställningar den står inför och för att det ska innebära det hållbara arbetsliv vi önskar för alla som arbetar i den, avslutar Ylva.

Vill du bli personligen kontaktad för att få mer information om tjänsterna? Skicka intresseanmälan.