Hållbart arbetsliv

Vem mår bra och vem utvecklas på vår arbetsplats?

fredag 22 mars 2024

Hur jobbar man inkluderande på arbetsplatsen så att alla får likvärdiga möjligheter? En inkluderande arbetsmiljö innebär en arbetsplats där alla kan arbeta och bidra på lika villkor, en plats med förmåga att ta vara på människornas kompetens och skapa så goda förutsättningar som möjligt för alla för att göra sitt jobb. Den nu digitaliserade tjänsten ”Inkluderande arbetsmiljö” kan användas inom er organisation för att arbeta med frågor om inkludering.

Att skapa en inkluderande arbetsmiljö betyder att skapa en miljö, en arbetsplats som är så pass flexibel att det redan från början rymmer människors olika behov och förutsättningar. Det betyder att arbetsplatsen tar vara på olikheter utan att behöva improvisera fram special lösningar. I stället för att fokusera på människornas olikheter eller identiteter fokuserar vi på arbetsplatsens utformning. 

Det är viktigt att arbeta med inkluderande arbetsmiljö

Alla vi är olika, och var och en av oss förändras över ett helt yrkesliv. Detta påverkar våra behov och möjligheter att bidra med våra kompetens och förmågor. Om fler får plats att bidra med sin kompetens och färdigheter på lika villkor då stärks även kvalitén i verksamheten på flera sätt. 

Några andra anledningar är att

 • vi kan bli bättre på att attrahera och behålla rätt kompetens. Det handlar om att vara en attraktiv arbetsplats som lockar till sig den kompetensen vi behöver och att utveckla och behålla de som jobbar där.
 • ett flertal studier visar att arbetsgrupper som består av människor med olika erfarenheter och bakgrunder presterar bättre, om det också finns en arbetsplatskultur som uppskattar och tillåter olikheter och arbetsformer som stödjer samarbete.
 • det kan minska arbetsrelaterade sjukskrivningar. Sjukskrivning på grund av arbetsrelaterade problem ökar och det innebär stora kostnader för samhället och arbetsplatsen och individen.

Det som behövs är oftast mer kunskap om hur vi kan göra i praktiken, och tid tillsammans, arbetsgivare, fackliga representanter, skyddsombud och anställda för att prata igenom om vad just vår arbetsplats behöver.

Tjänsten Inkluderande arbetsmiljö kan hjälpa till i arbetet

Det lönar sig att jobba proaktivt i samverkan. Det är vanlig att agera först när problemet uppstår, när sjuktalet stiger, konflikter redan uppstått, trakasserier påtalas eller när en hög personalomsättning redan blivit kostsam.

Målet med tjänsten är att ni ska få en guidning i hur ni kan fortsätta att arbeta med inkluderande arbetsmiljö hos er.

Flera av de statliga organisationerna som har tagit del av tjänsten berättar att de ville sätta fokus på frågor som att motverka diskriminering, att öka inkludering och bemötande, och att tjänsten var ett sätt att sätta dessa som ett fokusområde för arbetsmiljöarbetet.

Tjänsten kan hjälpa till med metoder och material för att få i gång diskussioner i organisationer kring inkludering och vad det är man behöver göra.

Hur fungerar tjänsten Inkluderande arbetsmiljö?

Tjänsten har statliga arbetsplatser som kontext och syftet är att ge partsgemensamma grupper nya perspektiv, kunskap och verktyg för att skapa en arbetsplats där alla kan arbeta och utvecklas på lika villkor, en inkluderande arbetsmiljö helt enkelt.

Tjänsten utgår från en helhetssyn på arbetsmiljön och det innefattar den fysiska och den sociala arbetsmiljön. Vi undersöker även hur arbetsmiljöfrågor integreras i arbetet med lika behandling och vissa kompetensförsörjningsfrågor. 

Det spelar ingen roll om ni arbetat med frågan förut eller om det är ett första möte med ämnet.
Ni kan ta del av hela tjänsten eller bara plocka de delar som passar era behov och verksamhet.


Den fungerar bra för statliga organisationer som kanske inte har kommit så lång i själva arbetssättet och behöver eventuellt ta del av hela tjänsten. Men för de organisationer som har kommit längre med inkluderingsarbetet, finns det möjligheten av att anpassa och plocka delar av tjänsten så att det funkar utifrån de behoven man har på verksamheten.

 

Mer om upplägget

 • Tjänsten är framtagen för att göras i grupp.
 • Tjänsten är digital och uppdelade i tre delar.

  • Under den första delen bygger ni kunskap om vad inkluderande arbetsmiljö är.
  • I den andra delen får ni tillsammans börja undersöka den egna arbetsplatsen och planera hur och vad ni ska undersöka utifrån perspektivet inkluderade arbetsmiljö.
  • I den tredje och sista delen får ni skapa och följa upp en handlingsplan baserat på resultatet från er undersökning. Här får ni omsätta det ni gjort hittills i konkreta åtgärder på arbetsplatser.

 • Varje del består i sin tur av ett antal kortare avsnitt för att ni ska kunna dela upp arbetet över tid, gör en del i taget eller flera på en gång. Varje avsnitt avslutas med att ni diskuterar det ni precis har gått igenom. I vissa fall finns det arbetsblad som stöd till era diskussioner.
 • Ni får genom diskussionsfrågor, filmer och övningar hjälp att gå från teori till praktik.
 • Tjänsten avropas. 

Vill du veta mer?

Det finns mer information om tjänsten Inkluderande information och hur er organisation kan avropa tjänsten här

Partsrådet kommer att anordna ett webbinarium om Inkluderande arbetsmiljö under maj. Mer information kommer inom kort.