Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Arbetsmiljöverket bildade en implementeringsgrupp och en avtalsgrupp

När arbetsmiljöverket skulle börja skriva sitt samverkansavtal bildade de två grupper i sin projektgrupp, en implementeringsgrupp och en avtalsgrupp.

Implementeringsgruppen tog fram utkast till en skriftliga vägledning till avtalet som sedan togs vidare för bearbetning i den stora projektgruppen. De letade och hämtade inspiration från andra och tog hjälp av grafiker för att på ett enkelt sätt med bilder visualisera det de ville kommunicera om samverkan. När materialet togs fram formulerades intentionerna med avtalet i skrift, begrepp diskuterades och valdes utifrån vilka ord som projektgruppen enades om var bra att använda. Genom att alla sen använde samma begrepp så förstärktes budskapet att projektgruppen arbetade i samverkan och att det fanns en samsyn om innebörden av samverkan. Materialet användes sedan också som utbildningsmaterial.

I avtalsgruppen tog en av arbetstagarorganisationernas representanter fram ett utkast till avtal som bearbetades i avtalsgruppen och sedan togs vidare för bearbetning i den stora projektgruppen. Avtalsförslaget lades även ut i form av en internremiss på intranätet och alla medarbetare inbjöds att lämna synpunkter och förbättringsförslag till en mejladress. Input kunde lämnas på valfritt sätt, av enskilda medarbetare, yrkesfunktion eller enhets- och avdelningsvis.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.