Vi erbjuder

Teamutveckling

med stöd av CIBoost

När kraven och komplexiteten ökar i våra organisationer ökar också behovet av att samarbeta och dela kunskap med varandra. Forskning visar att grupper som kontinuerligt arbetar med att stärka sin relationsvärme och samarbetsförmåga inte bara ökar sitt engagemang, målförståelse och välmående. De får också en bättre utväxling av den mångfald av kompetenser och kunskap som finns i organisationen.

Tjänsten Teamutveckling med stöd av CIBoost erbjuder grupper handfasta verktyg och en välbeprövad metodik för att utveckla ett smart och hållbart samarbete.

Teamutveckling med stöd av CIBoost består av ett digitalt verktyg för grupputveckling, kompletterat med personlig handledning och stöd vid uppstart och genomförande.

Tjänsten hjälper grupper att bli högpresterande och skapa ett gott arbetsklimat genom att systematiskt utveckla och prata om sitt samarbete. Metodiken tar avstamp i forskning om kollektiv intelligens, en forskning som visar att det finns fyra förmågor där högpresterande team är särskilt starka:

 • Reflektionsförmåga, förmågan att tänka tillsammans
 • Representationsförmåga, förmågan att skapa en gemensam bild över mål och roller
 • Relationsförmåga, förmågan att skapa varma grupper med hög psykologisk trygghet
 • Integrationsförmåga, den individuella förmågan att välja beteenden och agerande som gynnar gruppen

De fyra samarbetsförmågorna kan övas upp och utvecklas med hjälp av tjänsten. Under åtta tillfällen arbetar gruppen, med stöd av verktyget, igenom samtliga fyra förmågor. Teori varvas med övningar och reflektion, både individuellt och i grupp.

Forskning visar att investeringen i att utveckla samarbetet kan leda till många goda effekter i gruppen:

 • Starkare engagemang och bättre stämning
 • Ökad mål- och rollförståelse
 • Högre psykologisk trygghet och ökad innovationsförmåga
 • Vi lär oss mer – både av varandra och genom att vi utforskar ny kunskap
 • Vi löser svårare problem
 • Vi prioriterar bättre

För att kunna ta del av tjänsten möter lokala parter i din organisation först Partsrådets utvecklingssamordnare. I ett partsgemensamt forum kartlägger vi behov tillsammans och skapar bästa möjliga förutsättningar för ett maximalt utbyte av tjänsten. Parterna kan sedan göra ett gemensamt avrop av tjänsten.

Här kan du se en kort presentation av tjänsten Teamutveckling med stöd av CIBoost:

 

Vanliga frågor

Hur levereras tjänsten?

Arbetet delas in i tre faser; uppstarts-, genomförande- och uppföljningsfasen.

Uppstartsfasen inleds med att en eller två interna mötesledare per grupp bokar in och genomgår en mötesledarutbildning. Utbildningen syftar till att skapa trygghet i och förståelse för det digitala verktyget och den teori som ligger bakom.

Därefter bjuds hela teamet in till en inspirationsföreläsning. Där lägger vi tillsammans grunden för smart och hållbart samarbete och teamens kommande arbetsprocess. Utbildningen och inspirationsföreläsningen sker digitalt och handleds av specialister inom området. Fasen avslutas med att vi mäter teamens kollektiva förmåga och KASAM (känsla av sammanhang) innan deltagarna ges tillgång till det digitala verktyget.

Under genomförandefasen följer deltagarna den förbestämda processen i det digitala verktyget. Processen kan kompletteras med mötesledarstöd vid behov. Grupperna har åtta sessioner där de reflekterar och diskuterar kring högkvalitativt samarbete samt den egna rollen och ansvaret i att skapa bra samarbeten i vardagen. Fasen avslutas med en ny mätning av teamens kollektiva förmåga och KASAM.

Den avslutande uppföljningsfasen består av ett uppföljningsmöte med utvärdering av resultatet och diskussion om eventuell fortsättning.

Hur mycket tid behövs för att ta del av tjänsten?

Tjänsten är till största del en självinstruerande utbildning för grupper. 

Deltagarna avsätter totalt 8 timmar för genomförandet av sessionerna och 1,5 timmar för inspirationsworkshopen samt lite förberedande uppgifter mellan sessionerna. Sammanlagt omkring 10 timmar. 

Den eller de personer i din organisation som ska mötesleda grupperna lägger utöver detta cirka 6 timmar: 

 • 3,5 timmar i mötesledarutbildning
 • 1 timme i uppföljningsmöte  
 • ett fåtal timmar på förberedelser

Sträva gärna efter att genomföra de 8 tillfällena varje eller varannan vecka. De åtta sessionerna ska vara genomförda inom 16 veckor. 

Vilka riktar sig tjänsten till?

Alla organisationer som är medlemmar i Arbetsgivarverket och omfattas av det statliga kollektivavtalet kan anmäla partsgemensamt intresse för tjänsten.

Tjänsten riktar sig till arbetsgivarföreträdare, chefer, HR-ansvariga och fackliga företrädare.

Teamutveckling med stöd av CIBoost riktar sig till grupper som består av 4–12 personer och som regelbundet samarbetar kring en gemensam uppgift eller arbetsområde. Exempel är partsgemensamma grupper, t ex samverkansgrupper och arbetsmiljögrupper, men också projektgrupper, utvecklingsteam och ledningsgrupper.

Processen kan genomföras på en såväl ny som befintlig grupp, men gruppen bör existera i minst 6 månader. Medlemmar kan tillkomma eller försvinna under tiden.

I den initiala dialogen får organisationen hjälp med att reflektera kring relevanta grupper utifrån de behov som identifierats tillsammans med Partsrådets organisationsutvecklare.

Börja gärna med en partsgemensamt sammansatt pilotgrupp för att se hur tjänsten på bästa sätt kan användas i er organisation.


 

Kostar det något att ta del av tjänsten?

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar ingenting för mottagande organisation. Stödet finansieras genom den avgift som de centrala parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om.

Antal team per myndighet som kan ta del av tjänsten kostnadsfritt via Partsrådet är begränsat och relaterat till myndighetens storlek:

• 10-99 anställda: 3 team
• 100-1000 anställda: 6 team
• över 1000 anställda: 9 team

Detta gäller utöver eventuellt pilotteam.

Om fler team vill utnyttja tjänsten bekostar din organisation själv användandet och tecknar ett separat avtal med tjänsteleverantören. Då utgår 20% rabatt på pris under 6 månader på gällande licenskostnad för verktyget.

Hur gör vi för att ta emot Partsrådets tjänster?

För att ta del av tjänsten möter lokala parter, alltså arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare i din organisation, först Partsrådets organisationsutvecklare. Tillsammans kartlägger ni behov och skapar bästa möjliga förutsättningar för maximalt utbyte av tjänsten.

 

Parterna kan sedan göra ett gemensamt avrop av tjänsten. Det innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet.

 

Parterna behöver dessutom delta i de utvärderingar som Partsrådet genomför för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna.

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna.

 

Vem kontaktar vi för mer information eller ytterligare frågor?

Vill du har mer information? Kontakta utvecklingssamordnare Ida Bergman, 073-084 35 45.

Hittar du inte svaren på dina frågor? Välkommen att höra av dig till info@partsradet.se.

Intresseanmälan: Klicka på länken för att anmäla att ni är intresserade av tjänsten. Vi återkommer till dig snarast möjligt.

Avropsformulär: Är ni redan i dialog med oss och vill göra ett avrop? Klicka på länken för att göra ett partsgemensamt formellt avrop.