Effektiva team på 60 minuter

Kapitel 2 - Susan Wheelans teori

Susan Wheelan var en amerikansk forskare i psykologi som under 30 års tid studerade arbetsgruppers utveckling. Hennes forskning byggde vidare på tidigare teorier och 2005 sammanfattade hon i en modell vad hennes och andras forskning visade om grupputveckling: An Integrated Model of Group Development (IMGD). Modellen beskriver fyra stadier i en grupps utveckling. Utvecklingen sker successivt, och gruppen kan antingen passera alla stadier eller också fastna i något stadie. Grupper kan också ha en negativ utveckling, dvs att det sker en tillbakagång. Stadierna är:

  1. Tillhörighet och trygghet
  2. Opposition och konflikt
  3. Tillit och struktur
  4. Arbete och produktivitet

Wheelan menar att under de två första stadierna är teamarbetet outvecklat. Teamet lägger bara en liten del av sin energi på att lösa sina arbetsuppgifter. Istället läggs kraft på att hantera relationer, normer och att förstå sitt mål. Först från och med det tredje stadiet lägger gruppen merparten av energin på sitt faktiska uppdrag.

För att gruppen ska kunna utvecklas behöver medlemmarna veta på vilket stadie de befinner sig. Det görs genom att alla enskilt svarar på en enkät – Group Development Questionnaire (GDQ). Svaren läggs samman till ett gemensamt resultat för gruppen.

Wheelan betonar medlemmarnas roll och ansvar för teamets utveckling och att man måste arbeta med gruppen som helhet. Problem i gruppen handlar sällan om en enskild person. Hon tycker inte heller att man ska ha för stort fokus på ledaren, eftersom hen sällan själv kan vara ansvarig för en grupps framgång eller misslyckande. 

Däremot behöver ledaren vara flexibel i sitt ledarskap, för en och samma grupp behöver olika saker av sin ledare i olika stadier.

Wheelan anser en förutsättning för att en grupp ska utvecklas är att medlemmarna har en gemensam förståelse för sitt uppdrag. De ska också känna till och acceptera syftet med gruppen. Alla ska ha klart för sig varför just de är ett team, och vilken funktion de ska fylla i organisationen. 

I många grupper är detta långt ifrån självklart. När arbetet inleds brukar ungefär hälften av grupperna på en arbetsplats befinna sig i någon av modellens två första faser.