Arbetsmiljö

Psykisk hälsa: så kan din organisation utveckla arbetet

onsdag 1 februari 2023

Psykisk ohälsa står för nära hälften av sjukskrivningarna på nationell nivå. Hur kan arbetsgivar- och arbetstagarföreträdare tillsammans verka för att identifiera den egna organisationens frisk- och riskfaktorer? Och vilka former av stöd finns att tillgå för att underlätta och inspirera arbetet?

Partsrådet erbjuder flera olika former av stöd till verksamheter inom det statliga avtalsområdet. Det finns möjlighet att ta del av tjänster, verktyg, utbildningar och arbetsmaterial som ger stöd på både organisatorisk nivå, gruppnivå och individnivå. Insatserna är både förebyggande och efterhjälpande.

Arbetsmaterial underlättar samtal och strategi

Under hösten introducerades ett nytt material som ger skyddskommittéer, chefer och medarbetare inom den statliga sektorn en möjlighet att samtala om psykisk hälsa på ett strukturerat sätt. Helené Zallin är arbetsmiljöombudsman på Seko och en del av styrgruppen för arbetsområdet arbetsmiljö på Partsrådet:

– Arbetet med psykisk hälsa ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, inte något som hängs på när någon mår dåligt. Vi behöver prata om vad det är som leder till psykisk ohälsa, men också vad som gör att vi mår bra.

Arbetsmaterialet, som är digitalt, innehåller bland annat ljudberättelser, filmer, checklistor, samtalsstöd och arbetsblad. Det finns även processtöd för att kunna konkretisera skyddskommitténs strategiska arbete med utgångspunkt i SAM-hjulet.

– Vi har samlat ihop mycket som redan finns – både från Partsrådet och andra aktörer – för att kunna jobba med frågorna mer strukturerat ute på arbetsplatserna, säger Anders Kjällman, rådgivare på Arbetsgivarverket och även han en del av styrgruppen.

Genom sitt partsgemensamma deltagande skapar de medverkande goda förutsättningar för organisationens vidare arbete med frågorna.

Flera tjänster ger stöd i arbetet

Det finns också flera tjänster som statliga organisationer kan ta emot partsgemensamt. Ju tidigare medarbetare i riskzonen kan få stöd och hjälp, desto större är sannolikheten att personerna kan hålla sig friska och därmed undvika eller förkorta sjukskrivningar. Genom den interaktiva workshopen Fånga tidiga tecken på stress och ohälsa stärks organisationen i sitt förebyggande arbete.

Det främjar både individ, organisation och samhälle när en medarbetare kan komma i arbete snabbt efter en sjukskrivning. Samtidigt är det utmanande att som arbetsgivare utforma och definiera standardiserade rutiner och processer för individanpassat stöd. Med tjänsten Välkommen tillbaka får bland annat chefer, HR och fackliga företrädare möjlighet att träffas och diskutera den egna organisationens utmaningar och befintliga arbetssätt. Utifrån forskning förs sedan samtal om hur arbetssätten kan utvecklas för att fungera ännu bättre.

Som komplement till de båda workshopparna på organisatorisk nivå finns också en digital kurs, 29k: Hantera stress, som är ett sätt att hjälpa individer att få syn på sina egna stressmönster, ge verktyg för att bygga motståndskraft mot stress, öka återhämtningsförmågan och förbättra den generella psykiska hälsan. Kursen är särskilt utformad för anställda in staten och innehåller övningar, reflektion och videodelning tillsammans med kollegor som också valt att delta.

Partsrådet erbjuder även andra tjänster som kan vara både relevanta och intressanta att titta vidare på när du vill arbeta med frågor kopplade till psykisk hälsa, t ex Inkluderande arbetsmiljö och Samskapat utvecklingsarbete.

Se filmen om arbetsmaterialet Psykisk hälsa på arbetsplatsen:

På temasidan Psykisk hälsa och ohälsa hittar du artiklar och inspelade webbinarier som du kan titta på i efterhand.

 

Relaterat innehåll