Hållbart arbetsliv

Att skapa en inkluderande arbetsmiljö: Nycklar till trivsel och produktivitet

onsdag 15 maj 2024

Inkludering är en nyckelfaktor för att bygga en sund och positiv arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och värdefulla. 

"En inkluderande arbetsmiljö handlar om att vi ska ha en inkluderande och tillgänglig fysisk och digital arbetsmiljö. Det handlar också om den psykosociala arbetsmiljön, att vi har en inkluderande kultur, att vi beter oss inkluderande”, förklarar Gabriella Fägerlind. ”Men viktigt i det här arbetet är också att säkerställa att processer och rutiner är icke-diskriminerande och inkluderande eftersom de styr beteenden och skeenden på arbetsplatsen, exempelvis när vi utformar den fysiska miljön, vid rekrytering och intern kompetensutveckling och karriärutveckling”, säger hon.

Gabriella har bred erfarenhet av mångfalds- och jämställdhetsarbete inom privat och offentlig sektor. Hon har arbetat som organisationskonsult med fokus på jämställdhet, mångfald och inkludering i arbetslivet sedan 1999. 

Att arbeta för inkludering innebär, enligt Gabriella, att skapa en miljö som ger goda förutsättningar att trivas och bidra på jobbet och där medarbetarnas resurser, perspektiv och infallsvinklar tas till vara.  Mångfald handlar inte bara om demografiska olikheter såsom kön, etnisk tillhörighet, ålder, funktionsnedsättningar, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning utan också om kognitiva olikheter som kunskap, utbildning, arbetslivserfarenhet, sätt att lösa problem och skicklighet. ”Det krävs inkludering och en inkluderande arbetsmiljö för att ta tillvara den potential som finns i arbetsplatsen mångfald”, betonar Gabriella. 

En arbetsplats vinner på att jobba med inkludering

En av fördelarna med att investera i en inkluderande arbetsmiljö enligt Gabriella är att det främjar trivsel och engagemang bland medarbetarna. "Både praktisk erfarenhet och forskning visar att medarbetare trivs bättre och blir mer engagerade när de känner sig inkluderade." 
Dessutom kan en inkluderande arbetsplats bli mer attraktiv för både befintliga och potentiella medarbetare påpekar hon. ”Det handlar också om att ta tillvara olika perspektiv, kunskaper och erfarenheter för att bättre kunna utföra verksamheten, det som vi är till för att göra, använda de där olika perspektiven för att utveckla myndighetens uppdrag. Att öka effektivitet och produktivitet, inte genom att ”springa fortare” utan genom att arbeta smartare.” säger Gabriella.

Fördelaktigt att jobba partsgemensamt med inkludering

Att arbeta partsgemensamt, där olika aktörer och intressenter samarbetar, är en nyckel till framgång när det kommer till inkludering på arbetsplatsen. Parterna kan bidra med olika perspektiv och synvinklar på hur inkludering och en inkluderande arbetsmiljö kan realiseras på arbetsplatsen. 
”Man kan också få olika inputs från organisationen genom parternas olika kanaler och arbetet kan också drivas genom de aktörernas olika roller på arbetsplatsen”, påpekar hon.

Ett första steg mot inkludering

Gabriella betonar även vikten av att inleda arbetet med inkludering genom dialog och öppenhet. "Ett första steg kan vara att ha en dialog och titta över arbetsplatsen, hur ser det ut hos oss när det gäller fysisk och digital arbetsmiljö? Är den inkluderande? Är den tillgänglig? Hur ser det ut med den psykosociala arbetsmiljön och kulturen? Och hur ser ut med processer och rutiner? När denna översyn görs, involvera medarbetare och chefer och ta hänsyn till många olika perspektiv", föreslår hon.
Att skapa en inkluderande arbetsmiljö är en långsiktig process som kräver engagemang och kontinuerlig uppföljning. Genom att arbeta tillsammans kan organisationer skapa en miljö som ger förutsättningar för alla att bidra och till att arbetsplatsens resurser används på ett bra sätt. Detta påverkar inte bara verksamheten positivt utan också bidra till hållbarhet.
Som Gabriella slutligvis påpekar: "Inkludering är ett smart sätt att bygga en hållbar, trivsam och effektiv arbetsplats."