Hållbart arbetsliv

"Skapa ett klimat och en arbetsmiljö som är inkluderande för alla."

onsdag 17 april 2024

En rättvis och inkluderande arbetsmiljö är inte bara en idealistisk vision utan en nödvändighet för dagens organisationer. Att skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna och respekterade kräver inte bara mångfaldsinitiativ utan också en aktiv strävan mot inkludering. Elina Bentham, HR-specialist på Ekonomistyrningsverket (ESV), delar sina insikter om ESVs resa mot en mer inkluderande arbetsmiljö.

”Vi strävar efter att vara en myndighet i toppklass, och en viktig del av detta är att vara en attraktiv arbetsgivare för alla och skapa ett klimat och en arbetsmiljö som är inkluderande," säger Elina.

Ett systematiskt arbete för att motverka diskriminering

ESV ska enligt policy för likabehandling bedriva ett systematiskt arbete för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för alla medarbetare. ”Ett sätt är att vi arbetar aktivt med likabehandling utifrån en plan som uppdateras årligen. Att avropa tjänsten från Partsrådet var ett förslag på en aktiv åtgärd för 2022, då vi också inledde arbetet med tjänsten.” förklarar Elina. I samband med att ESV tog fram policyn, genomfördes också ett arbete, dels en enkät som gick ut till alla i organisationen, dels utbildande workshops tillsammans med företagshälsovården. 

Att aktivt motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för alla medarbetare är en central del av deras arbete. Men vägen till inkludering kräver mer än bara en policy – det kräver engagemang och konkreta åtgärder. För ESV handlar inkludering inte bara om att ha en policy på papperet, utan att skapa en arbetskultur där alla känner sig inkluderade och delaktiga.
"För att fortsätta utvecklas är det viktigt för oss att arbeta systematiskt och strukturerat med frågorna partsgemensamt på ett sätt vi inte gjort tidigare," förklarar Elina. 


Partsrådet som stöd i inkluderingsarbete

En viktig del av ESVs arbete har varit att samarbeta med Partsrådet, för att få stöd och vägledning i deras inkluderingsarbete.
" Vi har tidigare avropat flera tjänster från Partsrådet, bland annat Effektiva team, och även använt oss av materialet på hemsidan så som Metodstödet BESTA-vägen. Genom de olika kontakterna har vi fått ett väldigt gott intryck och förtroende för Partsrådets tjänster," berättar Elina. "När vi undersökte förslag på aktiva åtgärder kändes det givet att kolla vilka tjänster Partsrådet erbjöd, och det var så vi upptäckte tjänsten Inkluderande arbetsmiljö."

Att ta del av Partsrådets tjänst för inkluderande arbetsmiljö blev en nyckelkomponent i ESVs inkluderingsresa. Genom att delta i workshops och använda sig av deras material fick ESV verktygen och kunskapen för att arbeta mer systematiskt med inkludering.

" Vi tog del av hela tjänsten och fick även hjälp av partsrådet som faciliterade alla tre workshops. Även om hela tjänsten var ganska omfattande så kompletterade de tre delarna varandra väl och gav oss goda förutsättningar för att arbeta systematiskt och strukturerat med frågorna, partsgemensamt, på ett sätt vi inte gjort tidigare," säger Elina.

”Jag tycker att materialet var pedagogiskt och väl utformat, likaså stödet från Partsrådet. I samband med att vi introducerade arbetet för medarbetarna och informerade om enkäten som skulle skickas ut till alla, visade vi en film som finns i tjänsten (Leo filmen), och upplevde att den berörde många och främjade dialog.


Den partsgemensamma arbetsgruppens betydelse i inkluderingsarbetet

"Den partsgemensamma arbetsgruppen skapade ett väldigt bra forum där vi alla kunde bidra med våra olika kompetenser och perspektiv på ett kreativt och konstruktivt sätt," delar Elina. " Perspektiven blir fler, vilket är både viktigt och utvecklande, både för oss som individer och organisation. Vi hade dessutom olika roller i gruppen (Skyddsombud, chef/medarbetare/stöd/kärnverksamhet.) som jag upplever berikade ytterligare. Det fanns ett väldigt högt engagemang vilket hjälpte då frågorna kan upplevas som svåra." 

”Alla vill ha en inkluderande arbetsplats men hur man bäst går till väga, är inte alltid givet, fortsätter Elina. ” Det är också viktigt (och en utmaning) att skapa förutsättningar för att kunna arbeta löpande, långsiktigt och systematiskt med frågorna så att det blir en naturligt och integrerad del i verksamheten snarare än enstaka insatser.” berättar Elina.

"Dessutom ser vi att det är väldigt värdefullt och utvecklande att avsätta tid för att undersöka hur det ser ut i den egna organisationen partsgemensamt ”, säger Elina.


Ökat engagemang hos medarbetare

ESVs arbete mot inkludering har inte gått obemärkt förbi hos deras kollegor och medarbetare. Responsen har varit positiv och har ökat engagemanget kring inkluderingsfrågor.
"Mottagandet var positivt," säger Elina. "Ett utvecklingsområde som framkom i resultatet av enkäten var att det saknades kunskap om hur ESV arbetar med frågorna. Vi föreslog därför att vår gemensamma myndighetsdag skulle kunna användas för frågor om likabehandling. 2023 års myndighetsdag hade temat Myndighet i toppklass där en av punkterna var Likabehandling och ett inkluderande förhållningssätt som en del av kulturen. Mitt intryck är att även responsen på föreläsningen var positiv och att den skapade ett engagemang för senare dialog i arbetsgrupperna."

Ett pågående arbete 

ESVs arbete mot inkludering är ett pågående projekt, men med en stark vilja och en tydlig strategi är de fast beslutna att skapa en arbetsmiljö där alla kan trivas och bidra till organisationens framgång. ”Vi har tagit fram ett diskussionsunderlag för att främja dialog kring frågorna och har även köpt in kortlekar framtagna med samma syfte, båda kan användas i arbetsgrupperna för att underlätta och initiera samtal.” berättar Elina.

" Även om det kan kännas som ett svårt ämne att navigera i, så är det värt att försöka tänka att man bara ska börja och inte göra det så stort eller så komplicerat. Utgå från organisationen och börja smått tillsammans."

Vad skulle ESV säga till en annan statlig verksamhet som inte tyckte att frågan om inkludering är relevant? 

Som myndighet har vi dels ett ansvar att vara bärare av den statliga värdegrunden, dels ett ansvar att säkra vår kompetensförsörjning för att kunna uppfylla vårt uppdrag. Bara för att nämna två av många viktiga anledningar.  Inkludering är för mig en självklarhet och högst relevant när det kommer till båda. 

Vad skulle ESV säga till en annan statlig verksamhet som funderar på att börja arbeta med inkludering men inte har tagit steget?

Att det kan kännas som ett svårt ämne att navigera i men att försöka att tänka att man bara ska börja och inte behöver göra det så stort eller så komplicerat. Har man möjlighet att ta in hjälp eller följa en tydlig struktur som Partsrådets tjänst erbjöd, är det jättebra. Annars utgå från organisationen och börja smått tillsammans. Att avsätta tid för att undersöka hur det ser ut i den egna organisationen partsgemensamt är väldigt värdefullt och utvecklande. Kan vara bra att samtala innan hur lång tid inblandande har att lägga på detta.

Nyfiken på tjänsten Inkluderande arbetsmiljö?

Den 13 maj bjuder Partsrådet på webbinariet "Hur kan vi arbeta med inkludering?".

I detta webbinarium presenterar vi vår nya version av tjänsten Inkluderande arbetsmiljö. Ni kommer att få möjligheten att lyssna på Gabriella Fägerlind.

Gabriella har bred erfarenhet av mångfalds- och jämställdhetsarbete inom privat och offentlig sektor. Hon har arbetat som organisationskonsult med fokus på jämställdhet, mångfald och inkludering i arbetslivet sedan 1999. I januari 2024 släppte hon boken "Mångfald i praktiken - handbok för inkluderande arbetsplatser”.  Det kommer också finnas tillfälle att få ställa frågor.

Vill ni anmäla er till webbinariet klicka här.