Arbetsmiljö

Vad säger lagen om hot och våld i arbetslivet?

Fem personer samlade runt ett mötesbord.

torsdag 9 november 2017

Att hantera hot och våld är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Jennie Karlsson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket, berättar vad lagen säger och vilka föreskrifter som berör hot och våld i arbetslivet.

Jennie Karlsson konstaterar att man i Arbetsmiljölagen – som är den övergripande lagen för det systematiska arbetsmiljöarbetet – hela tiden talar om arbetstagare. Det är ett betydligt vidare begrepp än anställd, och omfattar även till exempel inhyrd personal och praktikanter.

Hon betonar att det alltid är arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret. Arbetsgivaren ska utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet och vidta de åtgärder som krävs. Tillbud och händelser ska dokumenteras och utredas.

– Arbetsgivaren har till uppgift att fördela arbetsmiljöuppgifterna och ge förutsättningar till chefer, gruppledare och andra arbetsgivarrepresentanter.

Även skyddsombuden har en viktig roll, som ”danspartner åt chefen i arbetsmiljödansen”, menar Jennie Karlsson. Om man som skyddsombud ser ett problem gällande hot och våld på arbetsplatsen ska man alltid i första hand gå till sin chef eller arbetsgivare. Om det inte går finns det möjlighet att lyfta frågan till Arbetsmiljöverket för en prövning (kapitel 6, paragraf 6a i Arbetsmiljölagen).

Arbetstagarna å sin sida har en laglig rätt att medverka i arbetsmiljöarbetet, på sin egen nivå.

– Man har rätt att få introduktion och annat på den nivå som man är. Arbetet ska anpassas till arbetstagarens egna förutsättningar: om jag behöver få en instruktion tio gånger – då ska jag också få det tio gånger.

I SAM, arbetsmiljöföreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete, slås fast att chefer ska ha arbetsmiljöutbildning (paragraf 6) och att alla arbetstagare ska få den introduktion och utbildning som behövs (paragraf 7). Det är grundstenar i SAM.

Totalt finns ett hundratal arbetsmiljöföreskrifter som behandlar i stort sett alla arbetsmiljörisker som finns. Aktuella arbetsmiljöföreskrifter som berör hot och våld i arbetslivet är, förutom Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1):

– Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2)

– Ensamarbete (AFS 1982:03)

– Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7)

Samtliga arbetsmiljöföreskrifter finns att beställa och läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se. Där finns även självskattningsformulär och interaktiva utbildningar kring hot och våld i arbetslivet.

Att diskutera på arbetsplatsen

  • I vilka situationer i verksamheten kan det uppstå hot och våld?
  • Hur kan man hantera hot och våld som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet?
  • På vilket sätt genomförs riskbedömningar?

Relaterat innehåll