Välkommen tillbaka

Kapitel 3. Fack och skyddsombuds roll i rehabilitering

Fack och skyddsombud har viktiga roller i rehabilitering, både på ett övergripande plan för att stötta arbetsgivaren att arbeta strukturellt med rehabiliteringsprocesser, men även genom att stötta den sjukskrivne under pågående rehabilitering.

Syftet med detta kapitel är att belysa frågan om återgång i arbete från ett partsgemensamt perspektiv där arbetsgivare, fack och skyddsombud kan arbeta tillsammans.

Olika roller och ansvar

Fack och skyddsombud har olika roller i rehabilitering. Skyddsombudet har ansvar för att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor samt verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. Skyddskommittén ska även behandla frågor om arbetsanpassning och rehabiliteringsverksamhet. Facket har inget uttalat ansvar under rehabiliteringen, men däremot har de en viktig roll i att bistå medlemmar som begär facklig medverkan vid rehabiliteringsfrågor.

Läs texten nedan för att lära er mer om vad fack och skyddsombud har för roll och ansvar i rehabilitering, samt vad forskningen säger att fack och skyddsombud konkret kan göra för att stötta i rehabiliteringen. Ta gärna anteckningar om du finner något område särskilt intressant och för att underlätta efterföljande diskussionsövning.

En stöttande part

Fack och skyddsombud kan tillsammans stötta medarbetare och arbetsgivare genom ett antal olika aktiviteter. Övergripande kan fack och skyddsombud stötta genom att:

 • Säkerställa skydd av anställdas rättigheter
 • Ha kunskap om organisationens regler gällande arbetsnärvaro, tidsbegränsade anställningar och möjlighet till arbetsanpassning
 • Ha kunskap om kollektivavtal gällande återgång i arbete för organisationens anställda och säkerställa att organisationen följer detta
 • Känna till sekretesslagstiftning gällande personlig information
 • Känna till strategier för att reducera stigma kopplat till psykiska besvär

Stöd inför och under rehabilitering

Under sjukskrivningen kan fack och skyddsombud både fungera som en viktig länk till det sammanhang som arbetsplatsen ofta utgör, men även hjälpa till att säkerställa att rehabiliteringen fortskrider på ett önskvärt sätt. De kan exempelvis: 

 • Stötta och ge råd till medarbetaren i dennes ansträngningar att återgå i arbete.
 • Diskutera möjliga arbetsanpassningar inom organisationen för att underlätta återgång i arbete.
 • Ha kontinuerlig dialog med den sjukskrivne för att säkerställa att personen är informerad om sina rättigheter.
 • Ha koll på vilka aktiviteter som vidtagits från arbetsgivarens sida.
 • Uppmuntra medarbetaren att vara aktivt involverad i att följa den handlingsplan som tagits fram.
 • Följa upp medarbetaren under den första tiden på arbetet, stötta i att identifiera hinder för en hållbar återgång och informera relevanta aktörer om dessa.

Hur kan fack och skyddsombud involveras mer i arbetet med rehabilitering?

Diskussionsövning: 30 minuter (använd gärna stoppuret direkt under övningen).

Ladda ner Anteckningsmaterial facket och skyddsombudets roll (pdf).

Syftet med övningen är att reflektera över hur fack och skyddsombuds involvering kan förbättra och förenkla arbetet vid och runt rehabiliteringsfrågan i er organisation.

Så här gör ni:

Ta del av stödmaterialet i listan längst ner på sidan.

 • Dela upp er i samma smågrupper och diskutera hur ni tycker att fack och skyddsombud involveras i det nuvarande rehabiliteringsarbetet.
  Avsätt 10 minuter.
 • Fortsätt diskussionen i smågrupperna. Diskutera om det är önskvärt att öka delaktigheten för fack och skyddsombud – skulle det göra någon skillnad för den som är sjukskriven? På vilka sätt kan fack och skyddsombud vara mer delaktiga i rehabiliteringsarbetet?
  Avsätt 10 minuter.
 • Lyft diskussionen till storgrupp. Låt alla grupper återberätta kort vad de diskuterat.
  Avsätt 10 minuter.
timer

:

Tiden är slut

Avslutning av kapitel 3

Ni är nu klara med kapitel 3. Om ni planerar att genomföra flera kapitel vid en och samma workshop går ni nu vidare till Kapitel 4. Rehabilitering kräver förändring hos både medarbetare och arbetsgivare.