Välkommen tillbaka

Förberedelser för dig som ska leda workshoppen

I det här avsnittet får du som ska leda arbetet en genomgång av förberedelser, tidsåtgång och vad som kan vara bra att tänka på inför att du ska hålla i workshoppen. 

Varför en workshop om att bli välkomnad tillbaka?

Att skapa en kultur där frågor kring stress och ohälsa avdramatiseras är en framgångsfaktor för att kunna bedriva ett bättre rehabiliteringsarbete. Ett första steg till att göra detta är att börja prata om frågorna. Denna digitala tjänst varvar teori och forskning med reflektion i smågrupper. 

Upplägg på workshoppen

Materialet för hela workshoppen förmedlas i kapitel 1–5. Varje kapitel innehåller kortare föreläsningsfilmer eller summerande texter samt diskussionsövningar att genomföra i små grupper. 

För att bredda perspektiven i diskussionerna finns en fördel i att lokala parter såsom fack, skyddsombud och arbetsgivare finns representerade i samtalen, samt personer med olika roller, funktioner och positioner i er organisation.

Rollen som facilitator

För att genomföra workshopen på bästa sätt bör en eller flera personer facilitera arbetet och läsa in sig på tjänstens upplägg i förväg. I detta inkluderas att läsa igenom samt välja ett eller flera fiktiva fall som används i kapitel 4. 

Tänk på dig själv som en samtalsledare som leder gruppens diskussioner där alla får komma till tals. Tillsammans skapar ni värde under övningarna, i form av ny gemensam kunskap och nya idéer. 

Det kan uppkomma olika sakfrågor under workshoppen som berör era nuvarande arbetssätt. Ta därför gärna fram relevant information inför workshoppen för att kunna ge svar på dessa frågor. Det kan exempelvis innefatta var medarbetare kan vända sig om de behöver stöd av personer eller policyer, vem som är skyddsombud, hur man kontaktar företagshälsovården, eller vad ni har för existerande riktlinjer för rehabilitering.

Vanliga frågor

Hur mycket tid krävs?

De angivna tiderna är beräknade på sammanlagd tid, det vill säga inklusive både föreläsningsfilmen samt genomförande av tillhörande övning. Detta är rekommenderade men ungefärliga tider, som ni kan behöva anpassa till er verksamhet. Du behöver också lägga till lite tid för att starta upp och avsluta workshoppen. Är ni en stor grupp kan det vara bra att lägga till lite extra tid för övningarna. Om ni vill kan ni dela upp workshoppen i flera tillfällen.

BERÄKNAD TIDSÅTGÅNG PER KAPITELL

Kapitel 1: 35 minuter
Kapitel 2: 50 minuter
Kapitel 3: 40 minuter
Kapitel 4: 60 minuter
Kapitel 5: 30 minuter

Vad är en lagom storlek på grupp?

Det går bra att genomföra övningarna i olika gruppstorlekar. Är ni många kan ni med fördel dela in er i mindre smågrupper vid respektive gruppövning. Omkring tre till fem personer brukar vara en lagom storlek för smågrupper. Inga förkunskaper krävs.

Samma gruppindelning under hela workshoppen

För att skapa en givande och sammanhängande dialog, samt trygghet i gruppen, är det bra att arbeta i mindre gruppkonstellationer med samma personer genomgående i hela workshoppen. Detta ger deltagarna möjlighet att hänvisa tillbaka till tidigare diskussioner och direkt ta vid där den tidigare diskussionen avslutades.

Praktiska förberedelser

Utrustning

Ha tillgång till en dator eller mobil med internetuppkoppling. Ha gärna en stor bildskärm tillgänglig, med tillhörande ljud för filmerna. Testa att all teknisk utrustning fungerar innan ni kör igång.

Digitalt genomförande

Om ni inte befinner er på samma fysiska plats går det bra att genomföra övningarna digitalt. Ni kan antingen titta på filmerna i förväg, eller löpande under workshoppen. Om ni väljer det senare är det bra om ni tittar på filmerna individuellt för bättre kvalitet. Du som leder workshoppen kan dela länken till sidan där respektive film är publicerad – exempelvis  i chatten. Diskussionerna i övningarna genomför ni sedan på valfri digital mötesplattform. 

Om möjligt kan ni göra anteckningar i ett gemensamt dokument, förslagsvis genom att använda de färdiga arbetsbladen som ligger på respektive sida.

Genomförande av övningar

Övningar i kapitel 3

I kapitel 3 presenteras teorin i textform. Besluta gärna i förväg om du som facilitator läser texten högt för deltagarna eller om deltagarna ges tid för att läsa texten enskilt. Ta då i beaktande att alla läser olika snabbt och att det därför kan vara bra att ha en paus i anslutning till läsningen.

Övningar i kapitel 4

Kapitel 4 baseras på ett fiktivt fall. Via länken nedan finner du bifogat ett antal olika varianter som du som facilitator kan välja mellan. Facilitatorn bör i förväg välja vilket av fallen som deltagarna ska arbeta med.

Fiktiva fall (pdf)

De fiktiva fallen finns också länkade i kapitel 4 så att deltagare enkelt kan öppna upp texten och läsa på egen hand vid genomförande. Ett alternativ är att du som faciliterar workshoppen skriver ut den/de fall som du har valt till övningstillfället.

Dokumentation av gruppdiskussioner 

Det finns många sätt att dokumentera övningarna på. Om workshoppen genomförs fysiskt är det bra att skriva ut anteckningsmaterialet i förväg, samt ha pennor redo för anteckningar. 

Om ni kommer att jobba i flera mindre grupper är det bra om varje grupp kan få minst ett exemplar vardera. Det går även att anteckna i materialet digitalt eller i ett annat delat dokument, som gruppen sedan kan spara och arbeta vidare med.

Anteckningsmaterial samtliga kapitel (pdf)

 

Kom ihåg!

Ni är redan ett steg på vägen genom att ha bestämt er för att genomföra denna workshop. Bra! 

Tänk på att ni, i och med genomförandet, bygger upp förväntningar om en fortsatt prioritering av rehabiliteringsfrågor. Se därför till att ni har en tydlig tanke om hur ni ska arbeta vidare med all den kunskap som genereras under genomförandet.

Du har nu gått igenom alla instruktioner för workshoppen Arbeta vidare med Välkommen tillbaka. Du kan öppna hela instruktionen med förberedelser i materiallistan nedan.

Öppna: Förberedelser för dig som ska leda workshoppen (pdf)

Påbörja workshoppen genom att klicka på pilen till höger.