Samverkan

Hur kan man utveckla samverkan kontinuerligt?

torsdag 9 februari 2023

Samverkan är en ständigt pågående process som regelbundet behöver utvärderas och utvecklas efter verksamhetens behov. Men hur kan man göra det? Vi frågade företrädare för centrala parter.

Hur kan man utveckla samverkan kontinuerligt?

Åsa Pyka (Arbetsgivarverket): Samverkan är inte något statiskt utan en ständigt pågående process som hela tiden behöver utvärderas och utvecklas i takt med förändringar i verksamhetens förutsättningar och behov. Kontinuerliga avstämningar och utvärdering är ett verktyg för att uppnå önskade effekter och era mål med samverkan. 

Henrik Sjösten (Saco-S): Det är viktigt att inte se samverkan som en utvecklingsinsats som organisationen gör vid ett tillfälle. Detta ska vara en process som fortlöpande utvecklas och man behöver hela tiden fortsätta att underhålla dialogen och kvalitén i samverkansarbetet. Det gäller att kontinuerligt följa upp för att kunna utvecklas och bli bättre. 

Mikael Andersson (OFR/S,P,O): Att skapa ett bra arbetssätt kring samverkan är ingenting som sker i och med att man tecknat ett samverkansavtal utan det handlar om att bygga och vidareutveckla ett arbetssätt och en kommunikation kring framtiden. Det är inget som blir färdigt på en gång utan kräver att de ansvariga lokala parterna kontinuerligt utvärderar och följer upp hur det fungerar och sedan utvecklar arbetssättet kring sin samverkan. 

Verktyg för utveckling av lokal samverkansavtal

Det femte steget i Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal handlar om lokala parters roll i uppföljning och utveckling av samverkansarbetet. Parterna behöver diskutera hur och utifrån vilka frågeställningar uppföljningar regelbundet ska utföras och på vilket sätt uppföljning ska omsättas i utveckling av samverkan.

Här ser du filmen där centrala parter förmedlar sitt perspektiv på uppföljning och utveckling av samverkan: