Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Till dig som är arbetsgivare

Arbetsgivarrollen kan karaktäriseras som en representativ roll. I rollen som chef är du alltid en arbetsgivarför­eträda­­re. I samverkansarbetet kan din arbetsgivarroll, beroende på var i organisationen du verkar, ibl­and möta fackliga fö­ret­­rädare och ibland dina medarbetare. Arbetsgivarens arbetsorganisation klargör var din roll finns i samverkansarbetet. ­

Läs mer

Till dig som är chef

2012-12-19 Samverkan är en ­metod som kan hjälpa dig som chef att ta tillvara dina medarbetares erfarenheter, kunskaper och idéer innan du ska fatta ­beslut som rör din grupps arbete. Besluten kan röra både långsiktiga och komplicerad frågor som till exempel verksam-hetsplaneringen och kompetensförsörjningen för ditt område. Men det kan också gälla någon praktisk daglig fråga, som kan vara nog så viktig att lösa snabbt.

Läs mer

Till dig som är förtroendevald

Som fackligt förtroendevald har du bättre överblick över verksamheten inom hela arbetsgivarens verksamhet än medlemmarna i det eller de förbund du företräder. Med hjälp av denna överblick och av andra fackliga kunskaper kan du företräda medlemmarna i ­förhandlingar på olika nivåer i organisationen.

Läs mer

Till dig som är medarbetare

Rollen som ­medarbetare är bara en av de ­roller som du har i arbetet. Det är vanligare att vi identifierar oss som yrkesutövare, specialister, handläggare, anställda eller någon annan beteckning som anger vad man utför för arbetsuppgifter eller har för ställning i organisationen.

Läs mer

Till dig som är skyddsombud

Uppdraget som skyddsombud har växt fram i en annan tradition och med andra kännetecken än uppdraget som fackligt förtroendevald. Det gör att du som skyddsombud särskilt måste arbeta med att forma din roll utifrån nya förväntningar.

Läs mer

Till dig som är ordförande i samverkansgruppen

De flesta arbetsgivare låter en arbetsgivarföreträdare vara ordförande för samverkansmötet. Något sådant formkrav finns inte, men det har visat sig vara en praktisk lösning. Chefen som arbetsgivarföreträdaren har möjlighet att sätta agendan så att diskussionerna stödjer verksamheten och dess utveckling. Men självklart ska också medarbetare eller fackligt förtroendevalda kunna initiera frågor att diskutera i samverkan. Inget hindrar heller att gruppen utser en särskild mötesordförande eller inrättar ett roterande system för att få så mycket dynamik i samverkan som möjligt.

Läs mer

Till dig som är sekreterare i samverkansgruppen

Det är viktigt att hålla ordning och reda och att dokumentera vad som diskuteras/bestäms i samverkan. Om man ska använda sig av protokoll eller om det räcker med minnesanteckningar beror på vilken verksamhet som bedrivs.

Läs mer

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.