Tidigare arbetsområden

Förändring och utveckling

I arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd ville de centrala parterna stödja det lokala arbetet med att utveckla förmågan och beredskapen att leda och verka under förhållanden med ständig förändring och utveckling.

Under 2016 drev arbetsområdet bland annat ett utvecklingsprogram där elva myndigheter har deltagit med 44 deltagare. Myndigheterna deltog partsgemensamt och träffades fyra intensiva tillfällen för att göra djupdykningar på olika teman inom förändring och utveckling. Årets teman var ”världen i förändring”, ”individen i förändring”, ”kompetensförsörjning som ett viktigt inslag i förändringsarbete” och ”kommunikation i ständig förändring”.

Arbetsområdet gav en serie öppna seminarier på motsvarande teman, öppna för alla myndigheter. Dessa blandade aktuella ämnen med diskussioner och gruppövningar.

Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd avslutades i december 2016.

Material, filmer och artiklar från Utvecklingsprogrammet och de öppna seminarierna kan tas del av nedan och ger en bild av vad arbetsområdet har arbetat med.

Material

Arbetsmiljö i förändring och utveckling

Denna rapport är tänkt att inspirera och vara ett stöd för parterna för att arbeta systematiskt med att uppmuntra hälsa och minimera ohälsa. Detta är en avgörande faktor för att kunna rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens samt en avgörande verksamhetsförutsättning i ett alltmer föränderligt arbetsliv. (2012)

Ladda ner rapporten

Att verka i ständig förändring: Seminarier för lokala parter

Framtid och Trender, Bo Dahlbom

Clint Eastwood-ledarskap

Det moderna ledar- och medarbetarskapet

Sammanfattning kring ledar- och medarbetarskap. (2012)

Ladda ner rapporten

Ledarskap, Felix Herngren

Omvärldsbevakning – eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den

Ett systematiskt omvärldsbevakningsarbete ökar en organisations
möjligheter att fatta kloka beslut i tider av förändring och utveckling.
Genom att vara medveten om hur det som händer i omvärlden påverkar
den egna verksamheten skapas möjligheter att anpassa sig efter förändrande
förutsättningar såväl som att ligga ett steg före utvecklingen. (2012)

Ladda ner materialet

Hur vi inom staten kan bli bättre på att jobba med omvärldsbevakning

Bildspel från Partsrådets seminarium om omvärldsbevakning. (2012)

Ladda ner presentationen

Ett sätt att se på MSB:s olika sätt att omvärldsbevaka

Oscar Jonssons fyrfältsschema, MSB: Känd – okänd.

Ladda ner schemat

Presentation och dokumentation till Utvecklingsprogrammet 14 & 15 maj 2012

Förändring och utveckling, Partsrådets utvecklingsprogram, Såstaholm 14 till 15 maj 2012. Alan Schürer, Charlotta Krafft och Hedda Mann.

Ladda ner presentationen

Det nya ledar- och medarbetarskapet: Goda råd i förändringstider

Att leda i mellanrummen, Jonas Janebrant, MiL Institute

Många problem i organisationer idag orsakas inte av brist på kunskap eller på information. De orsakas av brist på integration! (2012)

Ladda ner presentationen

Ledarskap inom universitetsvärlden

Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer. (2012)

Ladda ner presentationen

Miniskrift: Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

De egenskaper som kommer att behövas för att en verksamhet ska kunna hantera ständig förändring kommer troligtvis att skilja sig från de egenskaper som är viktiga för en traditionell (och mer statisk) organisation. I denna skrift – som tar sin utgångspunkt i Partsrådets utvecklingsprogram – diskuteras förutsättningarna för hur dessa egenskaper kan identifieras, stärkas och utvecklas med hjälp av kompetensförsörjningsarbete. (2013)

Ladda ner skriften

Miniskrift: Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete

För att en organisation bättre ska kunna hantera kontinuerliga förändringar behövs en annan form av, mer främjande, arbetsmiljöarbete än den som existerar i en traditionell byråkrati.
I denna skrift – som tar sin utgångspunkt i Partsrådets utvecklingsprogram – kommer förutsättningarna för detta nya arbete att diskuteras och förslag på verktyg och stöd som kan användas för att skapa en förbättrad förändringsberedskap att presenteras. (2013)

Ladda ner skriften

Miniskrift: Mot mer agila samarbets- och kommunikationsformer

För att en verksamhet bättre ska kunna hantera kontinuerliga förändringar behövs en annan form av kommunikations- och samarbetsform än den som existerar i en traditionell byråkrati.
I denna skrift – som tar sin utgångspunkt i Partsrådets utvecklingsprogram – kommer förutsättningarna för dessa former att diskuteras och förslag på stöd som kan användas för att skapa en förbättrad förändringsberedskap att presenteras. (2013)

Ladda ner skriften

Miniskrift: På väg mot ett agilt ledar- och medarbetarskap

För att en organisation ska kunna hantera kontinuerliga förändringar behövs en helt annan form av ledar- och medarbetarskap än den som existerar i en traditionell byråkrati. I denna skrift – som tar sin utgångspunkt i Partsrådets utvecklingsprogram – kommer förutsättningarna för detta nya ledar- och medarbetarskap att diskuteras och förslag på verktyg och stöd som kan användas för att skapa en förbättrad förändringsberedskap att presenteras. (2013)

Ladda ner skriften

Polisen – ledarskap och medarbetarskap i samspel

Referat: Verksamhetsutveckling genom samarbete, kommunikation och arbetsmiljöarbete

Den 13 och 14 juni 2010 genomfördes den tredje delen av Partsrådets program Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd. Fokus denna gång låg på hur arbetsmiljöarbete, samarbete och kommunikation kan användas för att skapa förutsättningar för en kontinuerlig verksamhetsutveckling.

Läs referatet

Inspirationsseminarium: Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd

Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd

Presentation av programmet Förändring och utveckling. (2012)

Ladda ner presentationen

Rapport - arbetsområdet Förändring och utveckling

En kartläggning av kunskaper och förhållningssätt som generellt är väsentliga för chefer och medarbetare för att leda och verka i en verksamhet med ständig förändring och utveckling. Särskilt fokus ska riktas mot ledarskapets förutsättningar och behov av utveckling och mot medarbetarskapets förutsättningar och behov av utveckling (RALS 2011, bilaga E).

Kartläggningen ska ligga till grund för centrala parter i deras diskussion kring vilka partsgemensamma insatser som kan göras för att vara ett stöd till lokala parter i deras arbete med att stödja chefer och medarbetare i deras utveckling mot ett mer förändringskompetent förhållningssätt. (2011)

Ladda ner rapporten

Slutrapport – arbetsområdet Förändring och utveckling

Denna slutrapport syftar till att förmedla erfarenheter, lärdomar och rekommendationer till Partsrådets styrelse. (2013)

Ladda ner rapporten

Artiklar och filmer

Artikel och Video

Klokare beslutsfattande

Mona Riabacke gav tips om hur man fattar kloka beslut, på Partsrådets seminarium.

Tidigare arbetsområden
Video

Avslut för utvecklingsprogrammet

Vikten av kommunikation betonades på den sista träffen i Partsrådets utvecklingsprogram inom arbetsområdet ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd”, som har pågått u...

Tidigare arbetsområden
Video

Tänkande maskiner

Carl Henrik Ek slog hål på myten att datorer är intelligenta, på Partsrådets seminarium om förändring och utveckling.

Tidigare arbetsområden
Artikel och Video

Tänkande maskiner

Carl Henrik Ek slog hål på myten att datorer är intelligenta, på Partsrådets seminarium om förändring och utveckling.

Tidigare arbetsområden
Artikel och Video

Kompetens för framtiden

För statliga myndigheter blir det allt viktigare att kunna både rekrytera och bibehålla kompetens. Det konstaterade Daniel Brämhagen på ett seminarium som Partsrådets arbetsområ...

Tidigare arbetsområden
Video

Kompetensförsörjning i kontinuerlig förändring

En allt snabbare utveckling inom statliga verksamheter ställer nya krav på kompetensförsörjning. Ari Riabacke, fil dr i risk- och beslutsanalys, pratade om vad som krävs för att...

Tidigare arbetsområden
Artikel

Fyra faser i förändring

Per Bjergestam vägledde lokala parter genom fyra faser i förändring, på ett seminarium som Partsrådet anordnade i maj.

Tidigare arbetsområden
Video

Effektivt teamarbete

I filmen Människan i kontinuerlig förändring pratar psykologen Annika Lantz om att en krävande uppgift är en förutsättning för att en arbetsgrupps inneboende dynamik ska utnyttj...

Tidigare arbetsområden
Video

Framtidstrender

Trendgurun Henrik Mattsson hjälpte lokala parter att blicka in i framtiden, på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd” a...

Tidigare arbetsområden
Artikel och Video

Framtidstrender

Trendgurun Henrik Mattsson hjälpte lokala parter att blicka in i framtiden, på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd” a...

Tidigare arbetsområden
Video

Start för 2016 års utvecklingsprogram

Carl Henrik Ek, lektor i datorvetenskap vid universitetet i Bristol och tidigare KTH, pratade om robotoriseringen i arbetslivet på första kurstillfället av Partsrådets utvecklin...

Tidigare arbetsområden
Video

Hantera förändring

I filmen Vad är nyckeln till ett effektivt kommunikationsarbete berättar Göran Rosberg, partner på Ernst & Young om förändringsarbete. Göran inledde sin föreläsning med ett...

Tidigare arbetsområden
Video

Förändringskommunikation

I filmen Förändringskommunikation pratar Sonja Rasin, CEO & Partner på Diplomat Communication om kommunikationens betydelse vid förändring, på ett seminarium i november.

Tidigare arbetsområden
Artikel och Video

Förändringskommunikation

På ett seminarium i november diskuterades kommunikationens betydelse vid förändring.

Tidigare arbetsområden
Artikel och Video

Hantera förändring

Göran Rosberg inledde sin föreläsning med ett citat av Charles Darwin: ”Det är inte de starkaste som överlever. Det är inte de mest intelligenta som överlever. Överlever gör de...

Tidigare arbetsområden
Video

Avslut för utvecklingsprogrammet

Partsrådets arbetsområde ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd” har genomfört fjärde och sista tillfället av ett utvecklingsprogram, som har pågått under våren och...

Tidigare arbetsområden
Artikel och Video

Samarbetskulturer

Partsföreträdare fick förslag på hur man kan bygga robusta samarbetskulturer på myndigheter.

Tidigare arbetsområden
Video

Viktigt teamarbete

Annika Lantz, psykolog och professor vid Stockholms universitet pratar om teamets betydelse för att öka kraften i förändringsarbetet. Det stod i fokus för Partsrådets seminarium...

Tidigare arbetsområden