Fyra myndigheter om lokal lönebildning

2009-05-08 En tydlig vision och ett klart uttalat mål för verksamheten, samt en dialog kring dessa, är grunden för arbetet med lokal lönebildning. Det anser företrädare för några myndigheter som under 2009 har intervjuats av Ken Johnsson, Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till lokal lönebildning.

Syftet med intervjuerna, som pågått under en längre tid, var att ta reda på om det finns metoder och arbetssätt som ger framgång i det lokala, lönepolitiska arbetet. Ken Johnsson har intervjuat ledningen, chefer på olika nivåer och fackliga företrädare inom fyra myndigheter.

Jakt på siffror hindrar analys

De synpunkter som kom fram i intervjuerna var i många fall samstämmiga. Det gäller inte minst vikten av tydliga, långsiktiga mål och en allmänt känd vision av vad verksamheten ska uppnå, baserad på diskussioner på alla nivåer i organisationen. Där ligger grunden för hur det lönepolitiska arbetet behöver utformas.

– Ett stort hinder för förändring är jakten på siffror. I allt för många situationer blir det den stora frågan. Risken finns att all analys av verksamhetens behov och kompetensförsörjning faller bort, säger Ken Johnsson.

Ett gemensamt utbildningsmaterial, ”Hur går en löneöversyn till?” är ett sätt att ge lönesättande chefer kunskap som bygger på en partsgemensam syn på hur processen ska genomföras. Den bör även innehålla information till alla medarbetare om vad lönesättande samtal innebär.

Våga släppa formalia

För fackets del gäller det att se till att arbetet sker gemensamt med arbetsgivaren i de frågor detta är lämpligt. Det gäller också att våga släppa taget kring formalia.

– Flera av de intervjuade framhöll att det är viktigare att se möjligheter och att våga, än att ha kontroll och bevaka traditionella positioner, säger Ken Johnsson.

Viktig roll för facket

Det finns en oro för att facket riskerar att försvinna i ett system där den lokala lönebildningen allt mer bygger på samtal mellan chef och medarbetare. De diskussioner Ken Johnsson har fört med parterna på de fyra myndigheterna pekar på att väldigt lite talar för att en sådan utveckling.

– Den fackliga organisationen har en lika viktig roll i ett sådant system, som när lönen fastställs genom traditionell förhandling.

Positiv kultur

I intervjuerna tog man även upp vikten av en positiv umgängeskultur – något som byggs upp över tid och som omfattar alla slags frågor, inte bara lönebildningsprocessen. Den positiva kulturen finns i allt umgänge parterna emellan. Den är också resultatet av att parterna upplever en öppenhet i samarbetet, utan någon förekomst av dold agenda.

Att känna sig involverad och inkluderad i processen redan på ett tidigt stadium skapar en trygghet som banar väg för ett mer öppet utvecklingsklimat där man vågar pröva andra arbetssätt än de traditionella .
– Att ha en gemensam bas innebär inte att en facklig organisation saknar möjlighet att driva sina uppfattningar utifrån ett medlemsperspektiv. Det handlar mer om att man är överens om att verksamheten och dess uppdrag är utgångspunkten för lönebildningen, säger Ken Johnsson.

Framgångsrecept

De fyra myndigheterna ger följande recept på framgång i lokal lönebildning:

  • Definiera vad vill ni uppnå. Arbetsgivaren har en strategi och en vision, där den ”röda tråden” är verksamheten. Skapa en öppen process kring detta och bygg förtroende.
  •  Starta en öppen dialog tidigt mellan parterna. Allt som sker ska ha en tydlig koppling till verksamhet och resultat.
  • Se samverkan som en möjlighet att bygga relationer och som ett forum för dialog kring verksamhetsutveckling, resultat och koppling till lokal lönebildning.
  •  Genomför dialoger om vad som ska åstadkommas. Ta gemensamt ansvar för genomförandet. Våga pröva nytt mot en tydlig målbild.
  • Arbetsgivaren bör ha en dialog i hela organisationen, från ledningen och hela vägen ut i linjen. Det skapar tydlighet, stabilitet och trygghet.
  • Alla aktörer måste tro på systemet.

Publicerad: 2009-05-08