Hållbart arbetsliv

Video

Webbinarium: Hur stärker vi vårt team?

Samarbete är en förutsättning för att kunna möta de ökande kraven och snabba förändringstakten som organisationer idag står inför. Forskning visar att vi genom att öva upp och u...

Hållbart arbetsliv
Video

Webbinarium: Organisatoriska orsaker till stress

Det är sedan tidigare välbelagt att faktorer i arbetsmiljön kan orsaka osund stress hos medarbetare. Forskning har dock visat att även när orsaker till stress finns på en organi...

Hållbart arbetsliv
Video

Webbinarium: Så kan din organisation arbeta med frågor om stress

Pandemin har haft en väsentlig påverkan såväl på arbetslivet som helhet som på medarbetarnas vardag. Ännu vet vi inte hur sjuktalen i statlig sektor kommer att påverkas, efterso...

Hållbart arbetsliv
Video

Webbinarium: Förbättra arbetsmiljön med IA-systemet

IA-systemet stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med rapportering, åtgärder och uppföljning av exempelvis olycksfall, tillbud och riskobservationer, samt känsliga händels...

Hållbart arbetsliv
Video

Webbinarium: Så samskapar ni organisationens utveckling

Tjänsten Samskapat utvecklingsarbete utgörs av en digital verktygslåda som ger möjlighet att arbeta med aktuella utmaningar i statliga organisationer utifrån en beprövad metodik...

Hållbart arbetsliv
Video

Webbinarium: Lärandet som en förutsättning för hållbart arbetsliv

Medarbetare som ständigt fyller på med kunskap både presterar och mår bättre. Det är en av utgångspunkterna för Partsrådets program för hållbart arbetsliv. Flera av programmets...

Hållbart arbetsliv
Video

Webbinarium: Bättre tillsammans

Alla organisationer arbetar med delar av det vi kallar för kollektiv förmåga, men sällan på ett systematiskt sätt. Här finns en outnyttjad potential, eftersom forskningen visar...

Hållbart arbetsliv
Video

Webbinarium: Inkluderande arbetsmiljö gynnar alla

I en inkluderande arbetsmiljö har alla bästa möjliga förutsättningar att göra sitt jobb på ett långsiktig hållbart sätt. På så vis gynnas hela verksamheten, till exempel genom a...

Hållbart arbetsliv
Video

Webbinarium: Fokusera på det friska

De förändringar av arbetsförhållanden som den pågående pandemin medfört gör att även arbetsmiljöarbetet påverkas. Men vad skulle hända om vi istället för att fokusera på gamla o...

Hållbart arbetsliv
Video

Webbinarium: Med möjligheterna som mål

Det krävs mod för att våga se sina utmaningar och ta tag i dem. Det vet de myndigheter som hittills utnyttjat tjänsten Organisationsanpassad möjlighetskarta i syfte att staka ut...

Hållbart arbetsliv
Video

Webbinarium: En partsgemensam väg framåt

Pandemin har ställt höga krav på omställningsförmåga och utmanat gängse arbetssätt på statliga arbetsplatser. En god dialog mellan arbetsmarknadens parter tycks därför viktigare...

Hållbart arbetsliv
Video

Webbinarium: Hantera stress med 29k

Redan före pandemin var stress den vanligaste sjukskrivningsorsaken och mycket talar för att den psykiska ohälsan breder ut sig ytterligare som en följd av det förändrade arbets...

Hållbart arbetsliv
Video

Webbinarium: Perspektiv på jag och vi i våra arbetsliv

Det här året har inneburit ökat medialt fokus på vissa myndigheter och yrkesroller inom staten. Vi har dessutom behövt förhålla oss annorlunda till vår arbetstid och arbetsmiljö...

Hållbart arbetsliv
Video

Webbinarium: En lärande organisation

Ett längre arbetsliv, en ombytlig arbetsmarknad och oväntade samhällsförändringar har satt nytt fokus på det kontinuerliga lärandet i organisationer. Över tid har tyngdpunkten d...

Hållbart arbetsliv
Video

Webbinarium: Engagemang i det nya normala

Hållbart arbetsliv bjöd in medarbetarutvecklaren och föreläsaren Niklas Delmar från HejEngagemang till ett samtal om engagemang i det nya normala med programchefen Emilia Liljef...

Hållbart arbetsliv
Video

Webbinarium: Hur skapar vi förutsättningar för att främja ett hållbart arbetsliv?

Hur åstadkommer vi beteendeförändringar på riktigt och vilka konsekvenser får det för ett hållbart arbetsliv om vi inte lyckas nå dit? På vilket sätt påverkar organisationen med...

Hållbart arbetsliv
Video

Webbinarium: Samskapat utvecklingsarbete – ny tjänst under året

Partsrådets program Hållbart arbetsliv tar fram nya tjänster under år 2020. En av programmets nya tjänster är Samskapat utvecklingsarbete. Tjänsten erbjuder metodstöd till lokal...

Hållbart arbetsliv
Video

Webbinarium: Hur hanterar vi stress och osäkerhet – nu och i framtiden?

Hur hanterar vi stress i vardagen och på arbetsplatsen, både i kris och under normala omständigheter? Vad kan jag göra själv och tillsammans med andra för att fortsätta arbetet...

Hållbart arbetsliv
Video

Webbinarium: 20 minuter med Kollektiv intelligens

Emilia Liljefrost, programchef på Hållbart arbetsliv, samtalar med Gunnar Westling, ekonomie doktor och konsult i ledarskap och lärande, och Andreas Werr, professor på Handelshö...

Hållbart arbetsliv
Video

Webbinarium: Vad händer neurologiskt när vi blir stressade och vad betyder det på arbetsplatsen?

Hur funkar stress i kroppen och hur påverkar den vårt sätt att agera? Hur jobbar vi bra ihop i en tid av osäkerhet och stress? Ylva Nordling, sakkunnig kommunikatör på Partsråde...

Hållbart arbetsliv
Video

Webbinarium: Hållbart arbete på distans – hur ska vi tänka?

Hur jobbar vi på distans på ett hållbart sätt och vad är viktigt att tänka på? Rutiner och kontinuerlig kontakt med kollegor är några av knepen för en produktiv arbetsdag på dis...

Hållbart arbetsliv
Video

Webbinarium: Hur fångar vi tidiga tecken på stress när vi jobbar på distans?

Hur gör vi för att fånga tidiga tecken på stress när vi jobbar på distans? Vilka lärdomar har vi från forskningen och vilka goda exempel har vi från statlig sektor?

Hållbart arbetsliv
Video

Webbinarium: 20 minuter med Välkommen tillbaka

På detta webbinarium samtalar Emilia Liljefrost, programchef på Hållbart arbetsliv med Caroline Lornudd, psykolog, arbetsmiljöexpert samt konsult om tjänsten Välkommen tillbaka....

Hållbart arbetsliv
Video

Webbinarium: IA-systemet

På detta webbinarium samtalar Magnus Ternerot från Hållbart arbetsliv med Karin Erixon från AFA försäkring om IA-systemet. Det är ett webbaserat verktyg som ger stöd för ett str...

Hållbart arbetsliv
Video

Webbinarium: Hur kan er organisation jobba med teamutveckling?

Programchef Emilija Liljefrost ger tillsammans med Maria Wigenius Sjöberg, Anna Narving och Eva Andersson en introduktion till programmet för Hållbart arbetsliv, tjänstens syfte...

Hållbart arbetsliv
Video

Webbinarium: Effektiva team

Vårens första webbinarium fokuserar på Hållbart arbetslivs tjänst Effektiva team. Tillsammans med programchef Emilia Liljefrost och Krister Nordlund som tidigare arbetade på Liv...

Hållbart arbetsliv
Video

Webbinarium: IA-systemet

IA-systemet är ett webbaserat verktyg som ger ökad styrning och kontroll över arbetsmiljöarbetet. Det är en av de tjänster som Partsrådet erbjuder statliga myndigheter inom rame...

Hållbart arbetsliv