Samverkan

Allt innehåll

Artikel

Varför har vi tagit fram filmer om samverkan?

Partsrådet vill stödja er i ert partsgemensamma arbete med att utveckla samverkansarbetet, utifrån den egna verksamhetens behov och förutsättningar.

Samverkan
Artikel och Video

Hur kan man utveckla samverkan kontinuerligt?

Samverkan är en ständigt pågående process som regelbundet behöver utvärderas och utvecklas efter verksamhetens behov. Men hur kan man göra det? Vi frågade företrädare för centra...

Samverkan
Artikel och Video

Hur påverkar samverkan en organisation?

En fungerande samverkan ger utrymme för dialog och delaktighet. Men hur vet verksamheten att samverkan påverkar den? Och hur implementeras samverkan? Vi frågade företrädare för...

Samverkan
Video

Vad är MBL?

MBL (medbestämmandelagen) är en lag som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Arbetsgivaren ska bland annat ge löpande information till arbets...

Samverkan
Video

Vad är samverkan?

Samverkan är när arbetsgivare och fackliga organisationer, chef och medarbetare, arbetar tillsammans för att förbättra verksamheten och arbetsmiljön. En väl fungerande dialog är...

Samverkan
Video

Ramavtal om samverkan för framtiden

Hur tar man fram eller vidareutvecklar ett lokalt avtal om samverkan? Se filmen där centrala parter förklarar syftet med ramavtalet, skillnaden mellan samverkan och MBL och få e...

Samverkan
Artikel

Varför ska man samverka?

En väl fungerande dialog mellan chef och medarbetare, arbetsgivare och fackliga organisationer (lokala parter) är grunden för samverkan. Men varför ska man samverka överhuvudtag...

Samverkan
Video

Introduktionsfilm: Verktyg för utveckling av lokal samverkan

Centrala parter har gemensamt tagit fram Partsrådets Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal. Här kan du se filmen som introducerar verktyget och förklarar det djupare.

Samverkan
Video

Film: Utveckling av roller i samverkan

Att tydliggöra roller i samverkan är ett sätt att skapa samsyn i förväntningar på varandra vilket bidrar till goda förutsättningar för varje individ att bidra med sina perspekti...

Samverkan
Video

Film: Beslutsmandat i samverkan

I en samverkansprocess är det alltid en chef som ytterst fattar beslut utifrån sitt mandat i olika frågor. Den som fattar beslut företräder arbetsgivaren och med en klar besluts...

Samverkan
Video

Film: Varför ska vi samverka?

Det första steget i Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal handlar om varför vi ska samverka. Här kan du se filmen där centrala parter förmedlar sitt perspektiv på var...

Samverkan
Video

Film: Idag och framöver

Det andra steget i Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal handlar om vikten av att få samsyn kring hur ert partsarbete fungerar idag i förhållande till hur ni önskar a...

Samverkan
Video

Integrerat arbetsmiljö- och samverkansarbete ger vinster för verksamheten

Arbetsmiljöfrågor och verksamhetsfrågor går hand i hand vilket innebär stora vinster med att integrera arbetsmiljöarbetet i lokala samverkansavtal. Anna Westling, Saco-S och Tar...

Samverkan
Video

Film: Hur ska vi samverka?

Det tredje steget i Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal handlar om att beskriva hur samverkansarbetet ska ske i er verksamhet, utifrån lokala förutsättningar, med u...

Samverkan
Video

Film: Implementering av samverkan

Det fjärde steget i Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal stödjer lokala parter i att planera implementeringen av samverkansprocesser och att i tidigt skede skapa för...

Samverkan
Video

Film: Avstämning av samverkan

Det femte steget i Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal handlar om lokala parters roll i uppföljning och utveckling av samverkansarbetet.

Samverkan
Artikel och Video

Partsrådsdagen 2022: Samverkan – möjliggör delaktighet, engagemang och utveckling

Under Partsrådsdagen 2022 berättade Åsa Pyka, Arbetsgivarverket, och Henrik Sjösten, Saco-S, om syftet och möjligheterna med samverkan och samverkansavtal. Lokala partsföreträda...

Samverkan
Artikel

Stöd för utveckling av samverkan: Vilka behov har lokala parter?

Under en digital workshop delade lokala partsföreträdare med sig av framgångar och utmaningar i sitt samverkansarbete, och diskuterade vilket stöd från Partsrådet som de skulle...

Samverkan
Artikel

Så gör ni för att fatta hållbara beslut inom er organisation

Under våren 2020 ritades spelplanen om för organisationer, samhällen och individer. Det säger beslutsexperten och forskaren Ari Riabacke i en föreläsning som arrangerats av Part...

Samverkan
Artikel

Ett år av samverkan

Under året har arbetsområdet Samverkan fokuserat på att skapa forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter som står inför att etablera samverkan och som vill vid...

Samverkan
Artikel

Avstämning och uppföljning – vikten av att utvärdera samverkan

Att genomföra regelbundna avstämningar av den samverkan som bedrivs inom verksamheten är en uppgift som ligger på de lokala parterna. Samverkan är en ständigt pågående process s...

Samverkan
Artikel

Värdefullt erfarenhetsutbyte vid workshoppar om samverkan

Under september och oktober arrangerade Partsrådet workshopserien Ta er samverkan till nästa nivå. Vid träffarna hade deltagarna partsgemensamt möjlighet att dela erfarenheter m...

Samverkan
Artikel

Nya workshopserier: Stöd för utveckling av samverkansavtal

Partsrådets styrgrupp för Samverkan bjuder in lokala parter till två digitala och interaktiva workshopserier som ger stöd för utveckling respektive vidareutveckling av samverkan...

Samverkan
Video

Se webbinarieserien "Digitala workshops om samverkan"

Med utgångspunkt i kollektivavtalet Samverkan för framtiden bjöd Partsrådet in till tre workshoppar där företrädare för arbetsgivare och fack fick stöd och erfarenhetsutbyte i a...

Samverkan
Artikel

Samverkan stärker MSB genom coronakrisen

Verksamheten på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har under coronakrisen gått från normalläge till krisläge. Det partsgemensamma arbetet med samverkan har varit...

Samverkan
Video

Webbinarium: Tillit och tydlighet, avgörande i utmanande tider

En grundläggande faktor för att samverkan skall fungera är att det finns en hög grad av tillit mellan parterna och mellan chef och medarbetare. Att partsgemensamt utveckla tydli...

Samverkan
Artikel

Samverkan – en grund för demokrati

Ett välfungerande samverkansarbete lägger grunden för en demokratisering av arbetslivet. Det menar Ken Jonsson, Arbetsgivarverket, ordförande i styrgruppen för Partsrådets arbet...

Samverkan
Artikel

Lokala samverkansavtal: Stegvis process ger kvalitet

Med utgångspunkt i ramavtalet Samverkan för framtiden har fem myndigheter deltagit i en workshopserie för att ta ett kliv framåt i utvecklingen av ett lokalt samverkansavtal. Un...

Samverkan
Artikel

Samverkan med fokus på medarbetarna för en allsidig belysning av frågor

På Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg har man ett samverkansavtal med fokus på arbetsplatsnivå. – Det ger bättre möjligheter för alla medarbetare att komma in tidigt i proce...

Samverkan
Artikel och Video

Aktiv dialog och engagemang är nycklar till framgång

Mikael Wallteg arbetade i 16 år som vice vd och försäljningsdirektör på Systembolaget innan han gick i pension 2017. Under ett seminarium arrangerat av Partsrådet berättade han...

Samverkan
Video

Seminarium: Nya perspektiv på samverkan

Lyssna på hur Mikael Wallteg förändrade företagskulturen på Systembolaget under sin tid som VD.

Samverkan
Artikel

Så skapas förutsättningar för god samverkan

Hur bär man sig åt för att ta fram och implementera ett fungerande samverkansavtal? Den frågan stod i fokus på ett seminarium arrangerat av Partsrådet. Representanter för arbets...

Samverkan
Artikel

Det behövs både mod och kreativitet i samverkansarbetet

– Syftet med avtalet ”Samverkan för framtiden” är att bidra till verksamhetsutveckling och delaktighet. Det berättade Ken Johnsson, styrgruppsordförande för Partsrådets arbetsom...

Samverkan
Artikel

Genom att lyssna på organisationen skapas goda förutsättningar för samverkan

När man har bestämt sig för att samverka är det dags att vända sig till organisationen och lyssna in idéer och behov. – Ställ frågor till medarbetarna, uppmanar Rune Karlsson, s...

Samverkan
Artikel

Stor entusiasm när Arbetsmiljöverket lyssnar in organisationens behov

Arbetsmiljöverket påbörjade sin resa mot ett nytt samverkansavtal genom att lyssna på organisationen. Den centrala samverkansgruppen delade in sig i två lag som var för sig gav...

Samverkan
Artikel

Samverkansavtalet: ”Man måste veta vad man har avtalat om"

Det tog ett år för arbetsgivare och fackliga företrädare (lokala parter) på Folkhälsomyndigheten att ta fram ett samverkansavtal för den nybildade myndigheten. Bland annat la ma...

Samverkan
Artikel och Video

Samverkan på Arbetsmiljöverket: ”Arbetsmiljöaspekten ska finnas med i allt”

Gunni Ekdahl är företrädare för ST i den centrala samverkansgruppen på Arbetsmiljöverket. Hon betonar vikten av att integrera arbetsmiljöaspekterna i verksamhetsfrågorna och får...

Samverkan
Artikel

Framgångsfaktorer för samverkan

Rune Karlsson, Partsrådet, har identifierat flera framgångsfaktorer för en lyckad samverkan. Den kunskapen har han byggt upp under sina många år ute på myndigheter där han har a...

Samverkan
Artikel och Video

”Samverka när det är bra för verksamheten”

När Folkhälsomyndigheten bildades 1 januari 2014 hade arbetsgivare och fackliga företrädare (lokala parter) på de hopslagna myndigheterna arbetat för ett samverkansavtal i ett å...

Samverkan
Artikel och Video

Samverkan: ”Det handlar om att skapa delaktighet”

Rune Karlsson har under de sju år som han har arbetat för Partsrådet besökt ungefär hälften av Sveriges myndigheter och träffat lågt räknat 7 000 medarbetare, förtroendevalda oc...

Samverkan
Video

Medarbetarundersökningar för att följa upp samverkan

På Folkhälsomyndigheten använder man bland annat medarbetarundersökningarna för att följa upp samverkansarbetet.

Samverkan
Artikel

Avtalet Samverkan för framtiden: Tydligt fokus på vad man vill åstadkomma lokalt

– Det nya avtalet innehåller inga centrala direktiv alls. Det går inte att ha ett avtal som innebär att lokala parter stegvis ska processa fram ett samverkansavtal där centrala...

Samverkan
Artikel

Samverkan i fokus på Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndigheten har man låtit samverkansmodellen få växa fram. När myndigheten bildades 1 januari 2014 hade lokala parter på de hopslagna myndigheterna kommit ett år in...

Samverkan