Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Till dig som är ordförande i samverkansgruppen

De flesta arbetsgivare låter en arbetsgivarföreträdare vara ordförande för samverkansmötet. Något sådant formkrav finns inte, men det har visat sig vara en praktisk lösning. Chefen som arbetsgivarföreträdaren har möjlighet att sätta agendan så att diskussionerna stödjer verksamheten och dess utveckling. Men självklart ska också medarbetare eller fackligt förtroendevalda kunna initiera frågor att diskutera i samverkan. Inget hindrar heller att gruppen utser en särskild mötesordförande eller inrättar ett roterande system för att få så mycket dynamik i samverkan som möjligt.

Planeringen av mötet är viktig. Frågorna som ska diskuteras måste vara relevanta och aktuella. De får inte vara fler än att tidsutrymmet ger en reell möjlighet till dialog. Ibland uppfattas det som effektivt med korta möten med många punkter på dagordningen, men i samverkan ligger ­effektiviteten ofta i ett utrymme som tillåter eftertänksamhet och möjlighet att slutföra dialogen.

En särskilt viktig uppgift för mötesordföranden är att sammanfatta diskussionen och vad deltagarna under mötet gett uttryck för. Utan sådana sammanfattningar blir det närmast omöjligt att dokumentera diskussionerna och risken blir stor att deltagarna lämnar mötet med otydliga, och kanske olika, bilder av vad som avhandlats.

Det finns många olika tekniker som en ordförande kan använda för att föra samtalen under mötet framåt, att få deltagarna engagerade och att kunna avsluta mötet så att goda grunder läggs för framtida arbete och kommande möten. Den som sitter som ordförande i samverkansgruppen bör få tillgång till stöd för att utveckla det ledarskap som krävs av en skicklig mötesordförande.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.