Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Tidigare arbetsområden

Arbeta utan stress

Utvecklingsområdet ”Arbeta utan stress” inrättades hösten 2001 och blev 1 juli 2004 integrerat i parternas program Satsa friskt – för bättre arbetsmiljö och sänkta sjuktal.

Läs mer

Arbetsmiljökunskap

Insatserna inom området Arbetsmiljökunskap syftade till att ge kunskap, underlag och metoder som kan användas i det lokala arbetsmiljöarbetet inom den statliga sektorn.

Läs mer

Etik

Etik i den statliga förvaltningen handlar om att diskutera och se vilka värden som styr våra handlingar i olika situationer där det finns värdekonflikter – etiska dilemman.

Läs mer

Förändring och utveckling

I arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd ville de centrala parterna stödja det lokala arbetet med att utveckla förmågan och beredskapen att leda och verka under förhållanden med ständig förändring och utveckling.

Läs mer

Hot på jobbet

Hot på jobbet låg som en hemsida och vände sig till tjänstemän inom staten. De ska vara chefer, medarbetare, fackliga representanter eller specialister inom personal- eller säkerhetsfunktioner.

Läs mer

Jämställdhet

Den centrala idén med Utvecklingsrådets insatser inom området Jämställdhet var att erbjuda information och erfarenhetsutbyte i skrifter kring olika jämställdhetsfrågor.

Läs mer

Lika möjligheter för kvinnor och män

Syftet med utvecklingsområdet Lika möjligheter för kvinnor och män var att verka för att det oavsett kön ska finnas samma möjligheter och förutsättningar när det gäller karriär- och kompetensutveckling samt arbetsuppgifter.

Läs mer

Lokalt utvecklingsarbete

Syftet med LUA, Lokalt utvecklingsarbete, var att stödja utvecklingsarbete som stärker förmågan att bedriva partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete.

Läs mer

Mastersutbildning

Syftet med att erbjuda masterutbildningar var Utvecklingsrådets önskan att bidra till skapandet av en kärna av kvalificerade statliga tjänstemän.

Läs mer

Mångfald

Syftet med utvecklingsområdet Mångfald var att bidra till att statsförvaltningen speglar Sverige när det gäller anställdas etniska och kulturella bakgrund.

Läs mer

Olikhet som tillgång

Utvecklingsområdet Olikhet som tillgång pågick mellan 2005 och november 2006. Målet var att öka respekten för det unika i varje individ och att se olikheter som en tillgång.

Läs mer

Om jämställda arbetsplatser

Arbetsområdet jämställda arbetsplatser har haft två målsättningar: att öka andelen kvinnor i ledande befattningar inom statsförvaltningen och att utveckla metoder för att stödja lokala parters arbete med att identifiera och åtgärda osakliga löneskillnader

Läs mer

Samverkan för utveckling

Parterna slöt hösten 1997 ett nytt avtal Samverkan för utveckling. Avtalet ger de lokala parterna stöd för att utveckla nya samverkansformer och på olika nivåer behandla frågor som rör verksamhet, personalpolitik, organisation och arbetsmiljö.

Läs mer

Satsa friskt

Arbetsgivar- och arbetstagarparterna inom staten kom 2003 överens om att stödja myndigheternas arbete med att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron. Därför startades programmet Satsa friskt. Programmet har gett stöd i form av bland annat ekonomiskt bidrag och experthjälp till olika projekt inom myndigheter.

Läs mer

Ålder och arbetsliv

Utvecklingsområdet ”Ålder och arbetsliv” pågick mellan 2001 och 2004. Målet var att på sikt bidra till att lösa statens kompetensförsörjning, dels genom att äldre arbetstagare vill och kan arbeta längre, dels genom att locka yngre medarbetare.

Läs mer

Öppenhet

Utgångspunkten för utvecklingsområdet ”Öppenhet på statliga arbetsplatser” var att förbättra öppenheten och öka dialogen i en verksamhet.

Läs mer